History

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Szkoła Państwowej Straży Pożarnej została powołana do istnienia zarządzeniem Nr 59/94 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1994 roku. Działalność dydaktyczną rozpoczęto jesienią. Uruchomiono wówczas kurs kształcenia kwalifikacyjnego podoficerów PSP. Od 10 lutego 1996 r. szkoła kształci w systemie przemiennym dla zawodu technik pożarnictwa, natomiast od 1997 r. aspirantów pożarnictwa w systemie dziennym.

Nadzór nad szkołą sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Komendanta Głównego PSP. Zgodnie ze Statutem CS PSP, organami szkoły są Komendant Szkoły, Rada Peda­gogiczna oraz Samorząd Uczniowski. Komórkami organizacyjnymi są wydziały, działy i samodziel­ne stanowiska.

Historia

Budynki, stanowiące obecnie obiekty dydaktyczne i bazę socjalną szkoły, przez ponad 100 lat służyły wojsku. W okresie zaborów stacjonował tu 14 Mittawski Pułk Huzarów i 23 Bateria Artylerii Konnej z częstochowskiej 14 Dywizji Kawalerii Imperium Rosyjskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości koszary zajmował 7 Pułk Artylerii Lekkiej, wchodzący w skład 7 Dywizji Piechoty. Po II wojnie światowej kolejną wojskową formacją, mieszczącą się na terenie Stradomia, był 6 Pułk Zmechanizowany, wywodzący się z 2 Armii Ludowego Wojska Polskiego.

W 1989 roku zlikwidowano, stacjonujący w Częstochowie, pułk wojska polskiego. Problemem dla samorządu miasta i wojewody było właściwe zagospodarowanie obiektów koszarowych. Koszary przekazane zostały Państwowej Straży Pożarnej, która zadecydowała o utworzeniu tu szkoły. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej zajęła działkę przy ulicy Sabinowskiej 62/64 o powierzchni 13,1884 ha oraz nieruchomość niezabudowaną przy ulicy Kościelnej o powierzchni 2,5077 ha.

 

Od razu rozpoczęto generalny remont, mo­dernizację i przystosowywanie obiektów wojskowych na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, równocześnie rozpo­czynając działalność dydaktyczną. Re­nowacja i przebudowa odbywała się pod okiem konserwatora zabytków, bowiem większość budynków pocho­dzi z początku XX wieku, a niektóre z nich stanowią wartość dziedzictwa kulturowego. Decyzją Delegatury Ślą­skiego Wojewódzkiego Oddziału Służb Ochrony Zabytków w Częstochowie, w ewidencji zabytków znalazły się bu­dynki zlokalizowane na terenie CS PSP, a mianowicie: budynek administracyj­ny, budynek koszarowy, ambulatorium oraz skwer przed budynkiem admini­stracyjnym. Przyznanie statusu zabyt­ku powyższym obiektom wymagało podczas ich remontu zachowania dawnego układu architektonicznego, elementów ozdob­nych elewacji, kolorystyki. Przejęte budynki wymagały gruntownej renowacji z powodu zawilgoconych pomieszczeń, przeciekających dachów, odpadających tynków, przestarzałych i rozszabrowanych instalacji.

Oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło 17 czerwca 1995 r., a jej Komendantem został st. bryg. Teofil Jankowski. Rok później na Placu Pamięci Narodowej odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru.

Ważnym wydarzeniem w historii szkoły były Centralne Uroczystości Dnia Strażaka obchodzone w dniu 15 maja 1999 r., połączone z promocją I turnu­su Studium Aspirantów PSP w systemie dziennym. Mury szkoły opuściło 81 ab­solwentów dziennego oraz 102 absol­wentów zaocznego Studium Aspirantów, którym dyplomy wręczał Komendant Główny PSP gen. bryg. Zbigniew Meres. Jednocześnie odbywała się Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków do sanktuarium na Jasnej Górze, zorganizowana w 60 rocznicę I Piel­grzymki Strażactwa Polskiego. We mszy świętej w intencji pożarnictwa udział wzięło około 100 tysięcy strażaków. Od­słonięto votum, wykuty ze srebra ryn­graf, dar serc strażackich oraz odnowiono ślubowanie złożone w 1939 r. Wspomniane votum znajduje się w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.

W 1998 r. oddano do użytku budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a 15 grudnia 1999 r. zawarto porozumienie w sprawie jej funkcjonowania w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i województwa śląskiego. Swoją działalność szkolna JRG rozpoczęła 1 stycznia 2000 r. Jednostka CS PSP w Częstochowie jako integralna część Wydziału Działań Ratowniczo - Gaśniczych, została zobowiązana do współdziałania w zabezpieczaniu operacyjnym rejonu. Nadzór nad działalnością JRG na podstawie w/w porozumienia sprawują: Komendant Szkoły w zakresie organizacyjnym, technicznym, kadrowym i metodycznym oraz Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach i Komendant Miejski PSP w Częstochowie w zakresie kontroli toku pełnienia służby, oceny gotowości operacyjno - technicznej.

W 2000 roku rozpoczęto budowę nowej części dydaktycznej. Inwestycja zakończona została w maju 2012 roku, a oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło podczas konferencji naukowej, podsumowującej dwadzieścia lat działania Państwowej Straży Pożarnej. Jest to kompleks o kubaturze 53 tysięcy metrów sześciennych, składający się z rotundy w centralnej części, która łączy dwa skrzydła pod kątem dziewięćdzie­sięciu stopni.

W rotundzie znajduje się hol wejścio­wy z szatniami i recepcją, aula wykładowa z widownią amfiteatralną na 317 osób, wyposażona w sys­tem do tłumaczeń symultanicznych oraz projektor multimedialny. Dopełnieniem auli są dwie sale konferen­cyjne do spotkań mniejszych grup oraz pomieszcze­nie z zapleczem logistycznym do narad zespołów roboczych i przedmiotowych. Zarówno aula, jak i komunikacja w bu­dynku przystosowane są dla osób nie­pełnosprawnych. W skrzydłach budynku znajdują się: sale wykładowe, laboratorium językowe, sale telewizyjne, dwuosobowe pokoje z pełnymi węzłami sanitarnymi, dziesięć stanowisk garażowych szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Ponadto, w budynku zlokalizowane są również laboratoria: mechaniki i bezpieczeństwa budynków. Inwestycja zreali­zowana została przy użyciu i zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii.

Poligon - historia

Od początku powołania Centralnej Szkoły PSP w Czę­stochowie w 1994 r. szcze­gólną uwagę poświęcono re­alizacji odpowiedniej bazy poligonowej do prowadzenia za­jęć praktycznych. Na miejsce lokalizacji tego przedsięwzięcia wybrano obszar, na którym była jednostka wojskowa po­siadała magazyny paliw i sma­rów. Przez okres ponad dwudziestu lat szkoła współpracowała z wieloma instytucjami oraz firmami, dążąc do wyposażenia poligonu. Był to czas dużego zaangażowania kadry na rzecz ciągłej rozbudowy i modernizacji bazy poligonowej. Dzięki systematycznie prowadzonym inwestycjom przez cały okres funkcjonowania szkoły możliwe było realizowanie szerokiego spektrum ćwiczeń ratowniczych na 49 stano­wiskach, takich jak: działania gaśnicze, ratownic­two techniczne, chemiczno-ekologiczne oraz wysokościowe. Warto nadmienić, że warunki terenowe umożliwiają nie tylko pozoracje, lecz przede wszyst­kim symulowanie rzeczywistych zdarzeń i katastrof z użyciem palnych cieczy, stałych ma­teriałów palnych, a także gazu z możliwością zapalenia lub wybuchu.

Uzyskanie wysokiego poziomu wyszkolenia kadr na potrzeby krajowego systemu ratow­niczo-gaśniczego wymaga ciągłej ewaluacji programów kształcenia z równoczesnym moderni­zowaniem zaplecza poligonowego. Przyjmując taki kierunek działania, Centralna Szkoła PSP w Częstochowie w 2013 roku wybudowała kontenerowe stanowisko do ćwiczenia gaszenia poża­rów wewnętrznych. Stanowisko poligonowe zostało zbudowane z pięciu stalowych kontenerów o długości 12 metrów. Głównym celem budowy tego stanowiska było urzeczywistnienie warunków panujących podczas pożarów wewnętrznych tj. zjawiska rozgorzenia, ograniczonej widoczności (wynikającej z zadymienia), wysokiej temperatury i promieniowania cieplnego. Utrudnie­niem dla ćwiczących są: ścianki działowe, drzwi wewnętrzne, klatki schodowe oraz barierki. W obiekcie istnieje również moż­liwość prowadzenia ćwiczeń gaszenia po­żarów pojazdów samochodowych w pomieszczeniach garażowych.

Sport - historia

Duże znaczenie w życiu strażaków miał zawsze sport. W dniach 5-6 lipca 1996r. na szkolnych obiektach sportowych odbyły się, po raz pierwszy w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej, XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym. Patronat nad Mistrzostwami objęli Minister Spraw Wewnętrznych i wojewoda częstochowski. Od 1996 Krajowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek OSP oraz Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym odbywają się tu corocznie.

W dniach 23-28 czerwca 1997r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej zorganizowano i przeprowadzono zintegrowane ćwiczenia służb ratowniczych w ramach III Światowego Kongresu Polonii Medycznej. Od 4 do 7 października 1998 roku trwała Międzynarodowa Konferencja Służb Ratowniczych INSARAG. Uczestnikami byli przedstawiciele ONZ oraz 30 krajów, między innymi: Anglii, Francji, Niemiec, USA, Węgier.

Centralna Szkoła PSP była gospodarzem Mistrzostw Europy Strażaków w Tenisie i Tenisie Stołowym (10-13 września 2009 r.). Otwarcia Mistrzostw dokonał Costas Yonnacos, Prezydent Europejskiej Federacji Sportu. Zawody rozgrywane były na korcie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz na kortach Częstochowskiego Klubu Tenisowego Victoria (tenis ziemny), a także w Akademickim Centrum Sportowym Akademii im. Jana Długosza (tenis stołowy).