Informacja dotycząca egzaminów zawodowych

Szanowni Państwo,

   Zgodnie z § 137 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z póź. zm.) informujemy, że od dnia 20 grudnia 2013 roku wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla zdających eksternistycznie w terminie od 15 października do 18 listopada 2013 r. mogą być udzielone zdającym osobiście w siedzibie CS PSP w Częstochowie lub telefonicznie pod nr tel.: 34 378 53 12.

   Natomiast świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą zdający odebrać osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 również od dnia 20 grudnia 2013 roku w godz. 8.00 – 15.00.