KADRA

Kształcenie i doskonalenie zawodowe w swojej istocie łączy w integralną całość zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym. Z analizy treści programów wynika, że zajęcia praktyczne to około 72% ogólnej liczby godzin programowych w systemie kształcenia stacjonarnego aspirantów PSP i około 63% godzin programowych na kursie kształcenia podoficerów PSP. Treści programów powodują konieczność stosowania praktycznych metod nauczania, dostosowania warunków i przebiegu zajęć do rzeczywistych sytuacji. Celem zajęć jest pobudzenie aktywności i samodzielności poznawczej uczących się, umiejętności łączenia wiedzy naukowej z praktyką funkcjonowania jednostek ratowniczo-gaśniczych, w tym prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Zapewnienie możliwości realizacji tak założonych celów jest troską kadry kierowniczej i dydaktycznej szkoły.

Poligon szkolny, laboratoria przedmiotowe i sale wykładowe wyposażone są w nowoczesne stanowiska do ćwiczeń, pomoce dydaktyczne, techniczne środki przekazu i analizy informacji. Należy podkreślić fakt, że wiele stanowisk, środków i pomocy dydaktycznych stworzyli słuchacze szkoły jako część praktyczną do prac dyplomowych i zaliczeniowych. Ćwiczenia praktyczne z poszczególnych przedmiotów odbywają się w laboratoriach przedmiotowych i na poligonie szkolnym. Kształcenie teoretyczne prowadzone jest w 15 salach wykładowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizyalny, środki i pomoce dydaktyczne. Wykłady dla słuchaczy odbywają się w auli wyposażonej w nowoczesny sprzęt audiowizualny i system tłumaczenia symultanicznego.

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie organizuje szereg kursów i szkoleń.
  
Zajęcia mogą być prowadzone w 21 salach wykładowych lub auli, która pomieści 200 osób. Aula jest wyposażona w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie tłumaczenia symultanicznego. Wśród sal wykładowych znajdują się między innymi pracownie:

- taktyki działań gaśniczych, 
- taktyki działań ratowniczych, 
- wyposażenia technicznego,
- do nauki języków obcych, 
- ratownictwa medycznego, 
- 2 sale informatyki - na 12 i 24 stanowiska.

Szkoła jako jedyna w kraju posiada na swoim terenie poligon pożarniczy. Znajduje się na nim około 40 stanowisk do ćwiczeń z zakresu ratownictwa chemicznego, technicznego, gaszenia pożarów zewnętrznych i wewnętrznych. 

Szkoła utrzymuje współpracę z innymi szkołami pożarniczymi oraz placówkami krajowymi oraz zagranicznymi o podobnym charakterze. Pracownicy szkoły czynnie uczestniczą w wymianie doświadczeń, biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez zaprzyjaźnione uczelnie.