Wydział Techniczny

Zastępca Naczelnika Wydziału Technicznego
mł. bryg. mgr inż. Roman Ławiński

Mianowany dnia 12.07.2007 roku.

Do zadań Wydziału Technicznego należy w szczególności: 
1) przygotowywanie obiektów i stanowisk poligonu szkolnego do zajęć praktycznych, w tym zapewnienie niezbędnego sprzętu, urządzeń i materiałów do ćwiczeń,
2) planowanie i realizacja potrzeb w zakresie bieżącej eksploatacji stanowisk poligonu, konserwacji i naprawa urządzeń i sprzętu wykorzystywanego podczas ćwiczeń,
3) opracowywanie i realizacja planu budowy nowych stanowisk oraz rozwoju poligonu szkolnego,
4) prowadzenie bieżących remontów stanowisk do ćwiczeń i utrzymanie porządku na terenie i obiektach poligonu szkolnego,
5) prowadzenie gospodarki transportowej oraz organizacja zaplecza obsługowo-naprawczego,
6) utrzymanie w sprawności technicznej pojazdów, sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego,
7) dokumentowanie pracy, eksploatacji pojazdów, sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego,
8) rozliczanie zużycia paliwa pojazdów, sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego,
9) prowadzenie i organizacja wymaganych przeglądów,
10) zapewnienie pojazdów, sprzętu pływającego i sprzętu silnikowego innym wydziałom,
11) współdziałanie z Wydziałem Nauczania w zakresie organizowania i przeprowadzania ćwiczeń na poligonie szkolnym i przygotowanie sprzętu oraz zapewnienie kierowców.