Zaoczne Aspirantów / KKZ

Karta meldunkowa uczestnika KKZ

Informacje dotyczące pobytu uczestników KKZ

Kształcenie aspirantów w systemie zaocznym (studium przemienne).

Program kształcenia przeznaczony jest dla strażaków pełniących służbę w:
- jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnych realizujących bezpośrednie działania ratownicze, 
- innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotach ratowniczych na stanowiskach równorzędnych z przewidzianymi dla aspirantów w PSP.

Kandydaci kierowani do szkoły przez swoich przełożonych. Kształcenie w systemie zaocznym odbywa się na podstawie opracowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej programu i planu nauczania. Plan nauczania przedmiotów ogólnozawodowych wynosi 309 godzin zajęć teoretycznych i 391 godziny zajęć praktycznych.  Nauka trwa 4 semestry, a zajęcia prowadzone są w formie pięciodniowych zjazdów.

Warunki przyjęcia na studium:

Od kandydata na technika - aspiranta Państwowej Straży Pożarnej, kształconego w systemie przemiennym wymaga się:
- posiadania świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- ukończenia kursu kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej,
- stanu zdrowia określonego dla osób pełniących służbę w PSP,
- skierowania z jednostki organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej potwierdzonego przez uprawnionego przełożonego.

Wskazane jest przepracowanie minimum 2 lat w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej przed skierowaniem na studium.

Kierowany powinien posiadać:
- aktualne badania lekarskie, o możliwościach uczestniczenia w zajęciach w ciągu trwania nauki,
- aktualną kartę badań dla wymaganego przez organizatora uzbrojenia osobistego i sprzętu ochrony osobistej.

Dopuszcza się możliwość przyjęcia osób spoza struktur PSP, według odrębnych zasad.

Na podstawie § 107 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199, poz. 2046 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla 33 zawodów kształconych w ponadgimnazjalnych technikach i szkołach policealnych, w których egzamin zawodowy odbędzie się po raz pierwszy w 2007 roku.

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz deklarację o przystąpieniu do egzaminu można pobrać z naszej strony

 

Regulamin hotelowy.