Wydział Kadrowy

Naczelnik Wydziału Kadrowego

st. bryg. Tomasz Surlej 

Do zadań Wydziału Kadrowego należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników i funkcjonariuszy Szkoły,
2) prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki kadrowej i rezerwy kadrowej Komendanta Szkoły,
3) prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
4) prowadzenie spraw z zakresu organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi,
5) współpraca ze związkami zawodowymi, działającymi w CS PSP,
6) współpraca z Państwowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudnienia pracowników i pozyskania stażystów,
7) naczelnik wydziału pełni funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i razem z kierownikiem kancelarii tajnej wykonują zadania pionu ochrony informacji niejawnych.