Samodzielne stanowisko ds BHP

 

Samodzielne stanowisko do spraw BHP

 

Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiedzialne jest w szczególności za:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) informowanie Komendanta Szkoły o stwierdzonych zagrożeniach i wnioskowanie o ich usunięcie,

3) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Szkoły informacji i analiz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

4) branie udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i opracowywanie wniosków w tym zakresie,

5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Szkoły i instytucjami pozaszkolnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

6) nadzorowanie i współpraca w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w szkole nad pracownikami, kadetami, słuchaczami i elewami,

7) prowadzenie szkoleń w zakresie BHP oraz realizowanie zadań wynikających z programów nauczania.