Wydział Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej

Naczelnik Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej 
st. kpt. Jarosław Chodorowski

Do zadań Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności: 

1) organizowanie doskonalenia zawodowego strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

2) organizowanie szkoleń w zakresie ochrony ppoż. i ochrony ludności, 

3) prowadzenie dokumentacji szkoleń, organizowanie egzaminów i wydawanie zaświadczeń,

4) opracowywanie i wykonanie środków i materiałów dydaktycznych,

5) planowanie i organizowanie konferencji i sympozjów,

6) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Szkoły w zakresie przygotowania imprez i uroczystości szkolnych,

7) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, 

8) organizowanie współpracy z zagranicą oraz szkoleń międzynarodowych,

9) prowadzenie biblioteki szkolnej,

10) propagowanie historii pożarnictwa oraz kultywowanie tradycji pożarniczych.