Wydział Nauczania

Naczelnik Wydziału Nauczania 
st. bryg. dr inż. Jan Kołdej
Mianowany dnia 06.11.2015 roku.
 

Do zadań Wydziału Nauczania należy w szczególności:

1) kształcenie  w szkole dla młodzieży w zawodzie technik pożarnictwa,

2) kształcenie  w szkole dla dorosłych w zawodzie technik pożarnictwa,

3) realizowanie szkolenia w zawodzie strażak,

4) organizowanie i przeprowadzanie egzaminów końcowych, zawodowych i wstępnych,

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dydaktycznego nad realizowanym procesem kształcenia, dokształcania i wychowania,

6) prowadzenie dokumentacji dydaktycznej,

7) zapewnienie pomocy psychologicznej słuchaczom i pracownikom Szkoły,

8) współpraca z uczelniami, szkołami pożarniczymi, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, placówkami oświatowo-wychowawczymi.