Dzienne Aspirantów

Kształcenie aspirantów w systemie stacjonarnym.

01 września 1997 rozpoczęto w Centralnej Szkole PSP kształcenie aspirantów PSP w systemie stacjonarnym. Nauka trwa trzy semestry - 59 tygodni nauki. Absolwent pełni służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na stanowiskach przewidzianych dla aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Szerokoprofilowy program nauczania umożliwia absolwentom podjęcie pracy w innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, w grupach ratowniczych, administracji terenowej, innych podmiotach gospodarczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i cywilnej ochrony ludności.

Wykształcenie zawodowe obejmuje przygotowanie ogólne i specjalistyczne niezbędne do wykonywania zawodu technika pożarnictwa.

Na podstawie § 107 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199, poz. 2046 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla 33 zawodów kształconych w ponadgimnazjalnych technikach i szkołach policealnych, w których egzamin zawodowy odbędzie się po raz pierwszy w 2007 roku.

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz deklarację o przystąpieniu do egzaminu można pobrać z naszej strony.

 

Regulamin hotelowy.