Wydział Finansowy

Główny Księgowy
mł. bryg. Ewa Zalejska

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1) sporządzanie wieloletnich planów finansowych w zakresie środków budżetowych Szkoły,

2) sporządzanie planów dochodów i wydatków w zakresie środków budżetowych oraz pozabudżetowych Szkoły,

3) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie realizacji środków budżetowych oraz pozabudżetowych Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) sporządzanie sprawozdawczości finansowej z realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych Szkoły,

5) analiza wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych,

6) prowadzenie gospodarki finansowo-rozrachunkowej Szkoły,

7) prowadzenie dokumentacji płacowej w zakresie wynagrodzeń pracowników, kadetów oraz z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych,

8) rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym z tytułu wynagrodzeń kadetów oraz z tytułu umów cywilno-prawnych zgodnie z obwiązującymi przepisami,

9) opracowywanie projektów uregulowań wewnętrznych Szkoły dotyczących zagadnień finansowych,

10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

11) sporządzanie finansowych dokumentów wewnętrznych,

12) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów,

13) kontrolowanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

14) wystawianie i ewidencjonowanie faktur sprzedaży własnej, rozliczenia podatku VAT,

15) obsługa bankowa i kasowa Szkoły,

16) obsługa informatycznych systemów finansowo-budżetowych,

17) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów EDICTA,

18) rozliczenie inwentaryzacji majątku Szkoły.