Wydział Działań Ratowniczo-Gaśniczych

Naczelnik Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych
st. bryg. mgr inż. Roman Klecha
Mianowany dnia 01.10.2010 roku.

Do zadań Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych należy w szczególności:
1) prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w ramach dysponowania przez stanowiska kierowania: KM PSP, KW PSP i KG PSP,
2) udział w zajęciach dydaktycznych w ramach realizowanego w CS PSP kształcenia i szkoleń,
3) prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników Szkoły i słuchaczy oraz zapewnienie nadzoru nad realizowanym doskonaleniem,
4) udział w ćwiczeniach organizowanych przez jednostki w ramach: Komend Miejskich i Powiatowych, Komend Wojewódzkich i Komendy Głównej PSP,
5) prowadzenie dokumentacji dla potrzeb operacyjnych i szkoleniowych,
6) prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz utrzymanie w gotowości bojowej wyznaczonych sił i środków włączonych do centralnego odwodu operacyjnego,
7) prowadzenie praktyk zawodowych,
8) planowanie i organizowanie funkcjonowania zmian służbowych oraz ewidencjonowanie czasu służby strażaków systemu zmianowego w WR,
9) propagowanie ochrony przeciwpożarowej w Szkole i na zewnątrz,
10) analizowanie prowadzonych przez Szkołę działań ratowniczo-gaśniczych w celu podnoszenia ich efektywności,
11) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym sprzętu ratowniczo-gaśniczego i urządzeń technicznych,
12) koordynowanie działalności dotyczącej wyposażenia Szkoły w sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze,
13) wykonywanie zadań z zakresu wprowadzania zmiany lub odwołania stopnia alarmowego.