Wydział Kwatermistrzowski

 

Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego
mł. bryg. mgr inż. Radosław Żurek
Mianowany dnia 11.10.2011 roku.

Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:
1) gospodarowanie środkami trwałymi i ruchomymi składnikami majątku Szkoły,
2) administrowanie obiektami, urządzeniami i instalacjami Szkoły,
3) zaopatrywanie pracowników i kadetów w umundurowanie oraz indywidualne środki ochrony,
4) zabezpieczenie oraz utrzymanie w sprawności technicznej powierzonego mienia,
5) prowadzenie gospodarki magazynowej,
6) prowadzenie kompleksowego zaopatrzenia Szkoły,
7) prowadzenie działalności inwestycyjno-remontowej,
8) prowadzenia postępowań w sprawie o zamówienia publiczne,
9) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej,
10) prowadzenie hoteli szkoły,
11) zapewnienie wyżywienia kadetów, słuchaczy i uczestników konferencji, sympozjów, narad oraz innych form organizacyjnych realizowanych przez Szkołę w zakresie       wykonywania jej zadań,
12) logistyczna obsługa długotrwałych akcji ratowniczych,
13) sporządzanie sprawozdań z działalności Wydziału i Szkoły w podległym zakresie,
14) wykonywanie zadań z zakresu obronności,
15) wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych.