Działań Gaśniczych

POLIGONOWE STANOWISKA ĆWICZEŃ DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH

 

Stanowisko gaszenia pożarów zewnętrznych instalacji przemysłowych.

Stanowisko służy do ćwiczeń uszczelniania zaworów i łączeń pękniętych rur różnego rodzaju, mechanicznych uszkodzeń instalacji, gaszenia pożarów instalacji przemysłowych.

Stanowisko posiada instalację tryskaczową oraz wodną instalację zasilającą, symulująca wypływ substancji niebezpiecznych.

 

Stanowisko gaszenia pożarów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych.

Stanowisko zostało wykonane w istniejącym już budynku, w którym wybudowano dodatkowo ściany działowe i korytarze. W pomieszczeniach znajduje się standardowe wyposażenie meblowe, które podczas ćwiczeń stanowi jednocześnie materiał palny.

Wymiany stanowiska - 6,5m x 17,0 m x 2,8m.

Stanowisko gaszenia pożarów piwnic.

Stanowisko zostało wykonane w drugim budynku o identycznych wymiarach, w którym również wbudowano ściany działowe według wzoru piwnic bloku mieszkalnego. Wyposażenie stanowią zgromadzone różnorodne materiały palne, magazynowane w typowych piwnicach.

Stanowisko symulacji pożarów wewnętrznych instalacji przemysłowych.

W jednym z bunkrów znajdujących się na poligonie pożarniczym zostało przygotowane stanowisko ćwiczebne do symulacji pożarów wewnętrznych instalacji przemysłowych. Celem przedsięwzięcia było stworzenie takiego stanowiska, które odzwierciedla rzeczywisty wygląd typowej instalacji przemysłowej, jaka znajduje się w większości zakładów. Wymiary stanowiska - 6,5m x 17,0m x 2,8m.

Stanowisko gaszenia pożarów wewnętrznych z urządzeniami wentylacyjnymi i agregatem zadymiającym.

Stanowisko zostało wykonane w istniejącym budynku magazynowym, w którym wykonano ściany działowe i przejścia w formie labiryntu. Stanowisko posiada mechaniczny system wentylacji oraz oświetlenie awaryjne do prowadzenia ewakuacji.

Wymiary stanowiska - 5,5m x 20,0m x 4,25m.

Stanowisko gaszenia pożarów gazów LPG (propan -butan)

Stanowiska zasilane są z naziemnego, typowego zbiornika ciśnieniowego o pojemności nominalnej 1, 7 m 3. Ze zbiornika gaz dostarczany jest podziemną instalacją zasilającą z możliwością rozdziały gazu na poszczególne stanowiska.

- Stanowisko ćwiczeń gaszenia zbiornika LPG / 2 kpl./ , symulacja zjawiska BLEVE,


- Stanowisko ćwiczeń gaszenia palącego się gazu wydobywającego się z instalacji,


- Stanowisko ćwiczeń gaszenia palącego się gazu zalegającego w studzienkach i zagłębieniach terenu,


- Stanowisko ćwiczeń wybuchu zbiorników ciśnieniowych z gazem palnym,


- Stanowisko ćwiczeń gaszenia LPG w fazie płynnej,


- Stanowisko modelowe obserwacji wybuchu gazu w budynku mieszkalnym,


- Stanowisko ćwiczeń gaszenia pożarów gazów, instalacji gazowych, zasilanych z butli 11 kg propan - butan,


- Stanowisko symulacji pożarów samochodów przewożących gaz płynny,


- Stanowisko ćwiczeń gaszenia instalacji i urządzeń wyposażenia kuchni domowych zasilanych gzem propan - butan.

Stanowisko do ćwiczeń gaszenia pożarów wewnętrznych - obserwacja fazy 
rozgorzenia "flash over".

Obiekt wykonany jest z pięciu połączonych w jeden obiekt kontenerów stalowych o wymiarach 2,5 m x 12,0m x 2,5m.. Na bazie czterech kontenerów odzwierciedlono obiekt mieszkalny z dwiema klatkami schodowymi ( zabiegowa i kołowa) oraz garażem i tarasem, jeden natomiast został przystosowany do uzyskiwania i obserwacji zjawiska rozgorzenia, typowego dla pożarów wewnętrznych budynków mieszkalnych. Komora wyposażona jest w instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną z możliwością realizowania ćwiczeń powtarzalnych.

  

Stanowisko ćwiczeń gaszenia pożarów baz paliwowych.

Stanowisko składa się z 6 stalowych zbiorników w kształcie walca o średnicy 3,5 m. Zbiorniki ustawione są pionowo i obwałowane są nasypem ziemnym, który zabezpiecza środowisko przed rozlaniem palącej się cieczy.

Zbiorniki wyposażone są w wodną instalację zraszającą płaszcze zbiorników, instalację zasilająca, instalację gaśniczą na środek gaśniczy AFFF (lekka woda) i instalację gaśniczą zasilającą dwa działka wodno-pianowe.

Stanowisko ćwiczeń gaszenia pożarów wewnętrznych - obserwacja fazy swobodnego rozprzestrzeniania się ognia, strefy zadymienia i spalania.

Stanowisko zlokalizowane jest w betonowym bunkrze o wymiarach 3,0 m x 5,0m x 2,0 m. Ze względu na wysoką klasę odporności ogniowej elementów betonowych bunkra istnieje możliwość gaszenia pożarów, posiadających ekstremalne parametry.

Stanowisko ćwiczeń gaszenia pożarów wewnętrznych

Stanowisko zlokalizowane jest w betonowym bunkrze o wymiarach 3,0 m x 5,0m x 2,0 m. Ze względu na wysoką klasę odporności ogniowej elementów betonowych bunkra istnieje możliwość gaszenia pożarów, posiadających ekstremalne parametry.

Stanowisko zaopatrzenia wodnego.

Stanowisko zbudowane jest z pięciu podziemnych zbiorników metalowych w kształcie walca o łącznej pojemności 150 m 3. Zbiorniki posiadają osobne włazy rewizyjne, które jednocześnie są przystosowane do poboru wody do celów gaśniczych. Jeden ze zbiorników posiada stałą instalację do zasysania wody.

Komora dymowa do ćwiczeń z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych.

Stanowisko składa się z trzech kontenerów, stanowiących jedną integralną część, w których znajduje się ścieżka do ćwiczeń ze sprzętem izolującym drogi oddechowe.

Stanowisko ćwiczeń ratowniczo - gaśniczych podczas katastrof w tunelach i garażach podziemnych.

Stanowisko zbudowane jest w istniejącym budynku magazynowym o wymiarach 5,4m x 20,0m x 4,25m. Na tym stanowisku przewidziano epizod kolizji dwóch samochodów osobowych z zakresem działania typowym dla ratownictwa drogowego z uwzględnieniem ograniczonej przestrzeni działań, zadymienia, niedostatecznej widoczności, podwyższonej temperatury.

Stanowisko ćwiczeń gaszenia komór transformatorowych.

Stanowisko zbudowane jest w istniejącym budynku magazynowym, w którym zlokalizowano trzy typowe transformatory średniej mocy z osprzętem i przyłączeniami. Pomieszczenie przystosowane jest do gaszenia palącego się oleju transformatorowego.

Stanowisko ćwiczeń gaszenia stacji paliw (etylina, olej napędowy).

Stanowisko odzwierciedla wygląd i wyposażenie typowej stacji dystrybucji paliw, składającej się z dwóch sekcji dystrybutorów z zadaszeniem, zaworów oddechowych podziemnych zbiorników paliwowych, instalacji odgromowej i uziemiającej, a także zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Stanowisko ćwiczeń gaszenia stacji paliw płynnych LPG.

Podobnie jak przy stacji paliw stanowisko odzwierciedla wygląd i wyposażenie typowej stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan, składającej się z dystrybutora z zadaszeniem, zaworów oddechowych naziemnego zbiornika gazu, instalacji odgromowej i uziemiającej, a także zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Stanowisko rozwinięcia linii gaśniczych.

Stanowisko obejmuje symulację naturalnych przeszkód terenowych wraz z infrastrukturą przestrzenną, które mogą pojawić się podczas powszechnych działań gaśniczych. Przewidziano wykonanie przeszkód w postaci torów kolejowych, drogi publicznej, różnego rodzaju ogrodzeń, płotów, itp. Stanowisko wymusza stosowanie różnorodnych technik, zastosowanie różnego rodzaju sprzętu i wyobraźni w celu wykonania określonego rozwinięcia gaśniczego i osiągnięcia zamiaru taktycznego.

Stanowisko ćwiczeń ratowniczo - gaśniczych na autostradach.

Stanowisko stanowi fragment wjazdu na autostradę, na którym wykonano symulacje zderzenia autobusu z samochodem ciężarowym. Stanowisko wykorzystuje się podczas ćwiczeń z dziedziny ratownictwa drogowego z użyciem ciężkiego sprzętu ratowniczego.