PODSTAWOWE SPSJOP

Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej

Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu strażaka, na stanowiskach pracy przewidzianych dla szeregowych Państwowej Straży Pożarnej.

Uzyskane w wyniku procesu dydaktycznego przygotowanie zawodowe uprawnia do podejmowania pracy zawodowej w:
- jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w tym w jednostkach ratowniczo-gaśniczych;
- innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

Warunki przyjęcia na kurs:

Kandydat na kurs musi przedłożyć następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej;
- skierowanie na kurs przez właściwego przełożonego, z adnotacją, iż kandydat nie posiada przeciwwskazań do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowiskach pracy związanych z działaniami ratowniczymi;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające aktualne okresowe badanie lekarskie;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia, umożliwiający uczestnictwo w kursie;
- potwierdzoną kopię karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

Kandydat na kurs musi posiadać wyposażenie wymagane przez organizatora kursu.

 

Regulamin hotelowy.