Dostawy ryb i przetworów rybnych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cspsp.pl

 

 

Częstochowa: DOSTAWY RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE
Numer ogłoszenia: 24982 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWY RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy ryb i przetworów rybnych w następującym asortymencie i ilościach: Lp. Asortyment J.m. Poj. opak. Ilość 1 Filety śledziowe po wiejsku szt. 250g 30 2 Matjas filet solony kg - 300 3 Rolmops marynowany kg - 50 4 Kaszubski filet śledziowy kg - 50 5 Koreczki śledziowe giżyckie szt. 250 g 15 6 Zawijane śledzie z wiśnią szt. 250 g 15 7 Zawijane śledzie z śliwką szt. 250 g 15 8 Sałatka farmerska kg - 300 9 Sałata jarzynowa kg - 300 10 Przysmak żydowski kg - 45 11 Saska ryba w sosie salsa kg - 30 12 Przysmak sułtański kg - 40 13 Sałatka śledziowa fitness kg - 50 14 Sałatka tatarska ze śledziem kg - 150 15 Przysmak myśliwego kg - 40 16 Sałatka polska ze śledziem kg - 150 17 Sałatka SURIMI z ananasem i warzywami kg - 50 18 Łosoś wędzony dzwonki kg - 30 19 Łosoś wędzony vacum szt. 100 g 60 20 Makrela wędzona kg - 400 21 Trewal wędzony kg - 30 22 Halibut wędzony kg - 50 23 Szaszłyk z łososia wędzonego kg - 40 24 Dorsz czerniak wędzony - tuszka kg - 200 25 Dorsz atlantycki wędzony - tuszka kg - 100 26 Węgorz wędzony kg - 20 27 Sardynka w oleju szt. 125 g 100 28 Kawior czarny szt. 80 g 15 29 Kawior czerwony szt. 80 g 15 30 Paprykarz szt. 300g 600 31 Śledź w oleju szt. 170g 500 32 Śledź w pomidorach z otwieraczem szt. 125g 1300 33 Szprot w pomidorach z otwieraczem szt. 125g 1500 34 Szprot w oleju szt. 170g 200 35 Tuńczyk w sosie własnym szt. 185g 700 36 Filet z makreli w pomidorach z otwieraczem szt. 125g 1000 37 Filet z mintaja - shate SHP kg - 200 38 Filet z dorsza atlantycki iós SHP kg - 200 39 Tilapia - filet b/s kg -150 40 Filet z morszczuka SHP kg - 150 41 Halibut tuszka kg - 150 42 Nototenia tuszka kg - 150 43 Paluszki rybne z fileta kg - 100 44 Filet śledziowy w sosie musztardowym kg - 30 45 Filet śledziowy z suszonymi ziołami kg - 30 46 Małże naturalne szt. 210g 20 47 Małże prowansalskie szt. 330g 20 48 Kalmary pierścienie surowe szt. 250g 30 49 Krewetki koktajlowe szt. 250g 20 50 Krewetki Black Tiger szt. 500g 20 51 Owoce morza - frutti di mare szt. 250g 50 52 Pasta łososiowa szt. 80g 800 53 Pasta kawiorowa wędzona szt. 150g 20 54 Pasta z tuńczyka szt. 145g 20 55 Pasta z łososia szt. 145g 30 56 Pasta kawiorowa łagodna szt. 150g 30 57 Złota kostka z serem kg - 200 58 Kostka panierowana z mintaja kg - 300 59 Kostka z fileta mintaja kg - 250. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w w/w załączniku. 4. Wymienione w powyższej tabeli ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zaistnienia sytuacji, których Zamawiająca nie mogła wcześniej przewidzieć. 5. Oznaczenie wg CPV: 15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane 15210000-3 Filety rybne, wątróbki rybne i ikra 15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb 15230000-9 Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone 15240000-2 Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone. 6. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do stołówki na terenie zamawiającej tj. Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64. 7. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego dokumentem WZ i doręczenia faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każdą zrealizowaną dostawę. 8. Oferowany do sprzedaży towar winien być świeży i w pierwszym gatunku. 9. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0, 15.21.00.00-3, 15.22.00.00-6, 15.23.00.00-9, 15.24.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Podpisane / zaparafowane Zestawienie asortymentowo - ilościowo - cenowe - ZAŁĄCZNIK Nr 1 - dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2. Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ZAŁĄCZNIK Nr 1.1 - dokument musi zostać złożony w formie oryginału

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2. Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii pełnomocnictwa udzielonego w obecności notariusza potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie i ustalenia pełnomocnika należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie, oraz przedstawić pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej te podmioty. Oryginał, z treści którego musi wynikać sposób reprezentacji w niniejszym postępowaniu. (Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczeń). 4. Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto (tytuł przelewu: wadium - nr sprawy WT.2370.2.2014), Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Kupująca dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy oraz postanowień niniejszej umowy w poniższym zakresie: Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania cen określonych w ofercie przetargowej. Zmiana cen może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy i nie częściej niż co 3 miesiące w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Zmiana cen jest możliwa jedynie w sytuacji gdy: a) na lokalnym rynku hurtowym ceny na te same produkty odbiegają o 5% od cen umówionych; b) zmianie ulegnie stawka podatku VAT; c) zajdą przesłanki określone w art. 144. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz. 907, z późn. zm.)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, budynek administracyjny - pok. 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa, budynek administracyjny, sekretariat Komendanta Szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie