Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cspsp.pl

 

Częstochowa: Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Numer ogłoszenia: 60757 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samodzielna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów a w szczególności: a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji c) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia; e) ubezpieczenie floty pojazdów w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia casco pojazdów mechanicznych, dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów oraz ubezpieczenia assistance 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony załączniku nr 1.2. do SIWZ w poszczególnych jego częściach tj.: Zadanie I: Część I: Ubezpieczenie mienia (dot. pkt. 1. lit. a), b), c); Część II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (dot. pkt. 1. lit. d); Zadanie II: Część III: Ubezpieczenie floty pojazdów w zakresie auto casco (dot. pkt. 1. lit. e).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiająca przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, do przedmiotu zamówienia stanowiącego zamówienie podstawowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca wymaga aby Wykonawca posiadał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2013.950.) aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie zgodnym co najmniej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. Uwaga! Powyższy dokument wymagany jest tylko w zakresie części przedmiotu zamówienia, w której Wykonawca składa ofertę

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY odpowiednio dla części do której Wykonawca składa ofertę (Zadanie I: Część I oraz Część II i/lub Zadanie II Część III) wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0A i/lub 0B. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. Dokument określający ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń określonych w SIWZ (dla danej części) Niniejszy dokument nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku jego nie przedłożenia oferta zostanie odrzucona.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na kompletna ofertę składają się: 1) Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY odpowiednio dla części do której Wykonawca składa ofertę (Zadanie I: Część I oraz Część II i/lub Zadanie II Część III) wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0A i/lub 0B. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. Dokument określający ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń określonych w SIWZ (dla danej części) Niniejszy dokument nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku jego nie przedłożenia oferta zostanie odrzucona. 2) Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 2), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2013.950.)do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem w szczególności Koncesja, zezwolenie lub licencja na potwierdzenie, iż Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie zgodnym co najmniej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. Oryginał lub kopia dokumentu. Wszystkie strony kopii dokumentu winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. 4) Oświadczenie zgodne z art. 24 oraz prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 6) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 4) Dokument aktualny, złożony w formie oryginał. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do krupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 7) Dowód wniesienia wadium /jeżeli jest wymagane w niniejszym postępowaniu/ -(kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert. 8) Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów rejestracyjnych, złożonych wraz z ofertą, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 9) W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie oraz jaka jest ich reprezentacja. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczenia/ń).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany został wybór Wykonawcy(w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia) w przypadkach gdy wystąpi: a) sytuacja, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców umownych, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego, b) zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter działalności Zamawiającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy, c) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, ze w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego. 2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 1. jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: - opis zmiany, - uzasadnienie zmiany, - obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: powyżej wskazanej strony internetowej oraz w siedzibie Zamawiającej przy ul. Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania takiej umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 2. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającej powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców. 3. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana w zakresie zadania II (część III) w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowego rozbicia składek za wszystkie ubezpieczenia na poszczególne pojazdy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I: Część I: Ubezpieczenie mienia (dot. pkt. 3.1. siwz lit. a), b), c); Część II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (dot. pkt. 3.1. siwz lit. d)..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot ubezpieczenia część I. Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk będą objęte: Środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zamawiającego, a w szczególności: budynki i budowle, maszyny urządzenia, wyposażenie, wartości pieniężne, mienie pracownicze. Przedmiot ubezpieczenia część II. 1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu posiadania, administrowania i/lub użytkowania mienia oraz prowadzonej działalności. 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia rozszerzoną o odpowiedzialność wynikającą z ustawowych zadań Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do siwz w przedmiotowym postępowaniu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II: Część III: Ubezpieczenie floty pojazdów w zakresie auto casco (dot. pkt. 3.1. siwz lit. e)..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem ubezpieczenia części III są pojazdy stanowiące flotę Ubezpieczającego oraz ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem floty pojazdów. 1. W skład floty wchodzą pojazdy, które w czasie obowiązywania Umowy stanowią własność lub są użytkowane na podstawie tytułu prawnego, innego niż prawo własności (jako przedmiot umowy leasingu, najmu, dzierżawy). Przez pojęcie flota pojazdów, rozumie się pojazdy podlegające rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej, będące w posiadaniu Ubezpieczającego, tj. pojazdy stanowiące jego własność lub używane przez Ubezpieczającego w dniu zawarcia niniejszej umowy, zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z wykazem pojazdów. 2. Wykaz pojazdów stanowiących flotę Ubezpieczającego zawiera Załącznik Nr 1.5 do SIWZ. Załącznik ten uwzględnia wnioskowany rodzaj ubezpieczenia dla poszczególnego pojazdu oraz wartość sumy ubezpieczenia pojazdu w AutoCasco. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do siwz w przedmiotowym postępowaniu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.