DOSTAWA OBUWIA STRAŻACKIEGO DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Częstochowa: DOSTAWA OBUWIA STRAŻACKIEGO DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE
Numer ogłoszenia: 154296 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OBUWIA STRAŻACKIEGO DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia strażackiego w następujących ilościach: ZADANIE I Buty strażackie skórzane Typ C (buty sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych, zapewniających dopasowanie obuwia do nóg użytkownika) 100 par ZADANIE II Buty strażackie gumowe z wkładkami 50 par Wkładki do butów strażackich gumowych 160 par ZADANIE III Botki ocieplane męskie 90 par ZADANIE IV Obuwie koszarowe 90 par ZADANIE V Półbuty służbowe 90 par ZADANIE VI Buty dla kadry dowódczo-sztabowej 15 par 2. Rozmiary poszczególnych par butów: butów strażackich skórzanych Typ C, butów strażackich gumowych z wkładkami i wkładek do butów gumowych, botków ocieplanych męskich, półbutów służbowych i obuwia koszarowego zostaną przekazane Wykonawcy w terminie do dnia 01.08.2014 r. 3. Rozmiary butów dla kadry dowódczo-sztabowej zawiera załącznik nr 1.VI 4. Postępowanie podzielone jest na 6 zadań oznaczone liczbami rzymskimi od I do VI. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdego zadania stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczone odpowiednio numerami od 1.I do 1.VI (opis przedmiotu zamówienia) 6. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 4, poz. 25 ze zm.). Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z dnia 23.10.2009 r.) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów od użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.1002 ze zm.) dotyczy Zadania I i II - buty strażackie skórzane typ C i buty strażackie gumowe. 7. Wyżej wymienione przedmioty zamówienia muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1.I - 1.VI. 8. Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące 9. Oznaczenie wg CPV: 18800000 - 7, 18815100 - 6, 18831000 - 3, 18832000-0 10. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do siedziby zamawiającej tj. Centralna Szkoła PSP w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64. 11. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego dokumentem WZ i doręczenia faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każde zrealizowane zadanie. 12. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 20% ogólnej ilości towaru nowego i nieużywanego określonego w poszczególnych zadaniach w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru towaru na towar nowy o innym rozmiarze. 13. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.). 14. Oferowany do sprzedaży towar winien być nowy i w pierwszym gatunku. 15. Każda para obuwia zapakowana w tekturowe pudełku oznakowane nazwą producenta oraz rozmiarem. 16. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.80.00.00-7, 18.81.51.00-6, 18.83.10.00-3, 18.83.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia wysokość wadium 1 Zadanie A Buty skórzane strażackie Typ C (buty sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych, zapewniających dopasowanie obuwia do nóg użytkownika) 1.000,00 zł 2 Zadanie B Buty strażackie gumowe z wkładkami, Wkładki do butów strażackich gumowych 600,00 zł 3 Zadanie C Botki ocieplane męskie 300,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący zadania, do którego przystępuje Wykonawca - ZAŁĄCZNIK Nr 1.I ÷ 1.VI (odpowiedni do zadania, na które Wykonawca składa ofertę) - dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2. Ważne w dniu składania ofert świadectwo dopuszczenia na oferowany towar (dot. butów skórzanych strażackich Typ C i butów gumowych strażackich) wydane przez CNBOP, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienie, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) 3. Ważny certyfikat oceny typu WE na oferowany towar (dot. butów skórzanych strażackich Typ C i butów gumowych strażackich) wydany przez upoważnioną do tego jednostkę notyfikowaną zawierający informacje o warunkach jego wydania, opisy i rysunki niezbędne do identyfikacji oferowanego przedmiotu. Jeżeli certyfikat jest starszy niż 1 rok, należy przedstawić sprawozdanie potwierdzające kontrolę jakości - zgodnie z §40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). 4. Deklarację zgodności WE na oferowany towar (dot. butów skórzanych strażackich Typ C i butów gumowych strażackich), zgodnie z wymaganiami § 36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) oraz wymaganiami stosownych norm.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału 2. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 2), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 3. Oświadczenie zgodne z art. 24 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 4). Dokument aktualny, złożony w formie oryginału. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do grupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 6. Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii pełnomocnictwa udzielonego w obecności notariusza potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie i ustalenia pełnomocnika należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie, oraz przedstawić pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej te podmioty. Oryginał, z treści którego musi wynikać sposób reprezentacji w niniejszym postępowaniu. (Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczeń). 8. Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert - dotyczy zadań I, II i III

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, budynek administracyjny - pok. 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2014 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa, budynek administracyjny, sekretariat Komendanta Szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Buty strażackie skórzane Typ C (buty sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych, zapewniających dopasowanie obuwia do nóg użytkownika).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Buty strażackie skórzane Typ C (buty sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych, zapewniających dopasowanie obuwia do nóg użytkownika) - 100 par.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.83.10.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Buty strażackie gumowe z wkładkami, wkładki do butów strażackich gumowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Buty strażackie gumowe z wkładkami - 50 par, wkładki do butów strażackich gumowych - 160 par.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.83.20.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Botki ocieplane męskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Botki ocieplane męskie - 90 par.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.80.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Obuwie koszarowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obuwie koszarowe - 90 par.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.80.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Półbuty służbowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Półbuty służbowe - 90 par.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.80.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Buty dla kadry dowódczo-sztabowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Buty dla kadry dowódczo-sztabowej - 15 par.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.88.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.