DOSTAWA UMUNDUROWANIA STRAŻACKIEGO DO CENTRALNEJ SZKOŁY

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Częstochowa: DOSTAWA UMUNDUROWANIA STRAŻACKIEGO DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE
Numer ogłoszenia: 181724 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA UMUNDUROWANIA STRAŻACKIEGO DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wymienionych poniżej elementów umundurowania strażackiego w następujących ilościach: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia ilość 1 ZADANIE I Czapka wyjściowa zimowa podoficera 90 szt. Czapka wyjściowa zimowa aspiranta z haftem młodszego aspiranta 112 szt. 2 ZADANIE II Koszula wyjściowa z długim rękawem 92 szt. Koszula służbowa z długim rękawem 182 szt. 3 ZADANIE III Sweter służbowy 90 szt. 4 ZADANIE IV Sznur galowy podoficerski 90 szt. Sznur galowy aspirancki 112 szt. 5 ZADANIE V Rękawiczki zimowe 95 par 6 ZADANIE VI Czapka zimowa 80 szt. 7 ZADANIE VII Beret 85 szt. 8 ZADANIE VIII Skarpety letnie 360 par Skarpety zimowe 360 par 9 ZADANIE IX Pasek do spodni 80 szt. 10 ZADANIE X Krawat 80 szt. 11 ZADANIE XI Szalik zimowy 80 szt. 2. Postępowanie podzielone zostało na 11 zadań oznaczone liczbami rzymskimi od I do XI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdego z zadań stanowią Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczone odpowiednio numerami od 1.I do 1.XI (opis przedmiotu zamówienia). 3. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2006, Nr 4, poz. 25) Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z dnia 23.10.2009 r.) 4. Wymienione ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od ilości osób przyjętych do szkolenia. 5. Wyżej wymienione przedmioty zamówienia muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1.I ÷ 1.XI. 6. Rozmiary przedmiotu zamówienia w zadaniach: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia ilość Rozmiary 1 ZADANIE I Czapka wyjściowa zimowa podoficera 90 szt. Czapka wyjściowa zimowa aspiranta z haftem młodszego aspiranta 112 szt. podane zostaną do dnia 1.08.2014 2 ZADANIE II Koszula wyjściowa z długim rękawem 92 szt. Koszula służbowa z długim rękawem 182 szt. podane zostaną do dnia 1.08.2014 3 ZADANIE III Sweter służbowy 90 szt. podane zostaną do dnia 1.08.2014 4 ZADANIE IV Sznur galowy podoficerski 90 szt. Sznur galowy aspirancki 112 szt. rozmiary podane w załączniku nr 1.IV 5 ZADANIE V Rękawiczki zimowe 95 par podane zostaną do dnia 1.08.2014 6 ZADANIE VI Czapka zimowa 80 szt. podane zostaną do dnia 1.08.2014 7 ZADANIE VII Beret 85 szt. podane zostaną do dnia 1.08.2014 8 ZADANIE VIII Skarpety letnie 360 par Skarpety zimowe 360 par rozmiary podane w załączniku nr 1.VIII 9 ZADANIE IX Pasek do spodni 80 szt. rozmiary podane w załączniku nr 1.IX 10 ZADANIE X Krawat 80 szt. 11 ZADANIE XI Szalik zimowy 80 szt. 7. Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące 8. Oznaczenie wg CPV: Kod CPV Opis 18235300-8 swetry 18443320-5 czapki 18332000-5 koszule 18422000-3 szale 18423000-0 krawaty 18424000-7 rękawice 18425000-4 paski 18317000-4 skarpety 18443300-9 berety 18420000-9 dodatki odzieżowe 9. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru siedziba Zamawiającej tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa. 10. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru oraz doręczeniem faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każde zrealizowane zadanie. 11. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do wymiany towarów na inne rozmiary do 20% ogólnej ilości towaru nowego i nieużywanego określonego w poszczególnych zadaniach w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru towaru na towar nowy o innym rozmiarze. 12. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., art. 41 ust. 2 i 10 (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 13. Oferowany do sprzedaży towar winien być nowy i w pierwszym gatunku. 14. Koszty dotyczące transportu, dostaw na miejsce, rozładunku, pozostają po stronie Wykonawcy.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.23.53.00-8, 18.44.33.20-5, 18.33.20.00-3, 18.42.30.00-0, 18.42.20.00-3, 18.42.40.00-7, 18.42.50.00-4, 18.31.70.00-4, 18.44.33.00-9, 18.42.00.00-9.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia wysokość wadium 1 ZADANIE I Czapka wyjściowa zimowa podoficera Czapka wyjściowa zimowa aspiranta z haftem młodszego aspiranta 600,00. 2 ZADANIE II Koszula wyjściowa z długim rękawem Koszula służbowa z długim rękawem 300,00 zł. 3 ZADANIE III Sweter służbowy 250,00 zł

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 

 • inne dokumenty

  1. Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący zadania, do którego przystępuje Wykonawca - ZAŁĄCZNIK Nr 1.I ÷ 1.XI (odpowiedni do zadania, na które Wykonawca składa ofertę) - dokument musi zostać złożony w formie oryginału

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 2), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 3. Oświadczenie zgodne z art. 24 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 4). Dokument aktualny, złożony w formie oryginału. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do grupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 6. Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii pełnomocnictwa udzielonego w obecności notariusza potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie i ustalenia pełnomocnika należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie, oraz przedstawić pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej te podmioty. Oryginał, z treści którego musi wynikać sposób reprezentacji w niniejszym postępowaniu. (Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczeń). 8. Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert - dotyczy zadania I, II, III

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zmiany umowy - Zamawiająca przewiduje możliwość wprowadzania zmian do umowy w poniższym zakresie: 1. Kupująca dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany został wybór Sprzedawcy, w przypadku zaistnienia następujących warunków: 1.1. Konieczność wprowadzenia korzystnych dla Kupującej zmian cech towaru. 1.2. Konieczność korzystnej zmiany wynagrodzenia, związanej ze zmianą cech towaru. 1.3. Gdy świadczenie Sprzedawcy stało się z przyczyn obiektywnych świadczeniem niemożliwym w rozumieniu kodeksu cywilnego. 1.4. W razie likwidacji przedsiębiorstwa wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość ze względu na to, że majątek upadłego nie wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania, a także w przypadku powzięcia przez Kupującą wiadomości o zaistnieniu lub możliwość zaistnienia w krótkim czasie niewypłacalności Sprzedawcy. 1.5. Wystąpienia uzasadnionych, obiektywnych i niezależnych od Sprzedawcy ani Kupującej okoliczności powodujących przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 1.6. Zmianie ulegnie stawka podatku VAT, co zostanie unormowane odpowiednim aneksem do umowy - dotyczy ceny brutto; 1.7. Zajdą przesłanki określone w art. 144. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: wyżej podanej strony internetowej oraz w Centralnej Szkole PSP ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa pok. nr 12 - budynek administracyjny.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła PSP ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa sekretariat Komendanta Szkoły - budynek administracyjny.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Czapka wyjściowa zimowa podoficera, Czapka wyjściowa zimowa aspiranta z haftem młodszego aspiranta.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czapka wyjściowa zimowa podoficera -90 szt. Czapka wyjściowa zimowa aspiranta z haftem młodszego aspiranta - 112 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.44.33.20-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Koszula wyjściowa z długim rękawem Koszula służbowa z długim rękawem.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszula wyjściowa z długim rękawem - 92 szt. Koszula służbowa z długim rękawem - 182 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.33.20.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sweter służbowy.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sweter służbowy - 90 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.23.53.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sznur galowy podoficerski Sznur galowy aspirancki.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sznur galowy podoficerski - 90 szt Sznur galowy aspirancki - 112 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rękawiczki zimowe.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawiczki zimowe - 95 par.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.40.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Czapka zimowa.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czapka zimowa - 80 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.44.33.20-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Beret.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Beret - 85 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.44.33.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Skarpety letnie Skarpety zimowe.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skarpety letnie - 360 par Skarpety zimowe - 360 par.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.70.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pasek do spodni.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pasek do spodni - 80 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.50.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Krawat.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krawat - 80 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.30.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Szalik zimowy.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szalik zimowy - 80 szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.20.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.