Dostawa umundurowania strażackiego w postaci mundurów, kurtek 3/4, spodni i spódnicy do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cspsp.pl

 

 

Częstochowa: Dostawa umundurowania strażackiego w postaci mundurów, kurtek 3/4, spodni i spódnicy do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 213764 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa umundurowania strażackiego w postaci mundurów, kurtek 3/4, spodni i spódnicy do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wymienionych poniżej elementów umundurowania strażackiego w następujących ilościach: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia ilość 1 ZADANIE I Mundur wyjściowy zimowy - męski 90 kompletów Mundur wyjściowy zimowy - damski 1 komplet 2 ZADANIE II Mundur służbowy męski 90 kompletów 3 ZADANIE III Kurtka ¾ 90 szt. 4 ZADANIE IV Spodnie letnie 90 szt. Spódnica letnia 1 szt. 2. Postępowanie podzielone zostało na 4 zadania oznaczone liczbami rzymskimi od I do IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdego z zadań stanowią Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczone odpowiednio numerami od 1.I do 1.IV (opis przedmiotu zamówienia). 3 Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2006, Nr 4, poz. 25) Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z dnia 23.10.2009 r.) 4. Wymienione ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od ilości osób przyjętych do szkolenia. 5. Wyżej wymienione przedmioty zamówienia muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1.I ÷ 1.IV. 6. Rozmiary przedmiotu zamówienia w zadaniach: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia Ilość Rozmiary 1 ZADANIE I Mundur wyjściowy zimowy - męski 90 kpl. obmiar własny -wykonany przez Wykonawcę Mundur zimowy wyjściowy - damski 1 kpl. 2 ZADANIE II Mundur służbowy męski 90 kpl. obmiar własny -wykonany przez Wykonawcę 3 ZADANIE III Kurtka ¾ 90 szt. podane zostaną do dnia 1.08.2014 4 ZADANIE IV Spodnie letnie 90 szt. Spódnica letnia 1 szt. obmiar własny -wykonany przez Wykonawcę 7. Przed przystąpieniem do realizacji umowy w zakresie Zadania I, II, IV Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającej pobrania miary (dokonania obmiaru na osobach). Dokonanie obmiaru możliwe będzie po rozpoczęciu przez Słuchaczy nauki w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie tj. nie wcześniej niż 03.09.2014 r. Ustalenia dokładnego terminu dokonania obmiaru, Wykonawca zobowiązany jest dokonać podczas podpisaniu umowy. 8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać co najmniej jednej przymiarki w trakcie realizacji zamówienia - przed przystąpieniem do ostatecznego odbioru towaru. 9. Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące 10. Oznaczenie wg CPV: Kod CPV Opis 35811100-3 mundury strażackie 18234000-8 spodnie 18232000-4 spódnice 18223200-0 kurtki 11. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru oraz w przypadku zadania I, II, IV dokonanie pobrania miar, przymiarki - siedziba Zamawiającej tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa. 12. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru oraz doręczeniem faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każde zrealizowane zadanie. 13. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do wymiany towarów na inne rozmiary do 20% ogólnej ilości towaru nowego i nieużywanego określonego w poszczególnych zadaniach w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru towaru na towar nowy o innym rozmiarze. 14. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., art. 41 ust. 2 i 10 (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.). 15. Oferowany do sprzedaży towar winien być nowy i w pierwszym gatunku. 16. Koszty dotyczące transportu, dostaw na miejsce, rozładunku, pobrania miar oraz przymiarek pozostają po stronie Wykonawcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.81.11.00-3, 18.23.40.00-8, 18.23.20.00-4, 18.22.32.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia wysokość wadium 1 ZADANIE I Mundur wyjściowy zimowy - męski Mundur wyjściowy zimowy - damski 1.200,00 zł 2 ZADANIE II Mundur służbowy męski 900,00 zł 3 ZADANIE III Kurtka ¾ 750,00 zł 4 ZADANIE IV Spodnie letnia Spódnica letnia 350,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zadanie I i II (mundury wyjściowe zimowe i służbowe) Zamawiająca uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy o podobnym charakterze w ramach jednej umowy/kontraktu. Wymagana wartość wykonanych dostaw - minimum 20 000,00 zł brutto każda z dostaw (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 brutto) - w ramach jednej umowy/kontraktu. Wykonawca musi przedstawić dowody, czy wykazane dostawy zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy o podobnym charakterze w ramach jednej umowy/kontraktu (dotyczy Wykonawców składających ofertę w zakresie ZADANIA I oraz ZADANIA II) Wymagana wartość wykonanych dostaw - minimum 20 000,00 zł brutto każda z dostaw (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 brutto) - w ramach jednej umowy/kontraktu. Wykonawca musi przedstawić dowody, czy wykazane dostawy zostały wykonane należycie.;;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący zadania, do którego przystępuje Wykonawca - ZAŁĄCZNIK Nr 1.I ÷ 1.IV (odpowiedni do zadania, na które Wykonawca składa ofertę) - dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2. Kartę techniczną-technologiczną (świadectwo jakości) tkaniny zasadniczej użytej do produkcji mundurów wyjściowych zimowych męskich i damskich oraz służbowych męskich potwierdzającą skład i parametry zastosowanego materiału zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z dnia 23.10.2009 r.) wystawioną przez producenta tkaniny zasadniczej - dla zadania I i II

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kompletna oferta winna składać się z następujących dokumentów: 1) Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2) Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący zadania, do którego przystępuje Wykonawca - ZAŁĄCZNIK Nr 1.I ÷ 1.IV (odpowiedni do zadania, na które Wykonawca składa ofertę) - dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 3) Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 2), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 4) Oświadczenie zgodne z art. 24 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 5) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 4). Dokument aktualny, złożony w formie oryginału. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do grupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 7) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie o których mowa w wierszu poniżej (wzór - Załącznik nr 5). Oryginał dokumentu z którego, musi wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy o podobnym charakterze w ramach jednej umowy/kontraktu. Z potwierdzeniem, że dostawy te zostały wykonane należycie a wartość każdej z wymaganych dostaw wynosiła minimum 20.000,00 zł każda. Dokument złożony w formie oryginału (zadanie I i II) 8) Dowody potwierdzające, że dostawy, o których mowa powyżej, zostały wykonane należycie. Dokumenty złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, wystawione przez zleceniodawcę dostaw, potwierdzające, że wymienione powyżej dostawy zostały wykonane należycie. -Zamawiająca wymaga minimum dwóch dowodów, potwierdzających należyte wykonanie w zakresie Zadania I oraz minimum dwóch dowodów w zakresie Zadania II, których opis został określony w powyższej pozycji niniejszej tabeli. 9) Kartę techniczną-technologiczną (świadectwo jakości) tkaniny zasadniczej użytej do produkcji mundurów wyjściowych zimowych męskich i damskich oraz służbowych męskich potwierdzającą skład i parametry zastosowanego materiału zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z dnia 23.10.2009 r.) wystawioną przez producenta tkaniny zasadniczej - dla zadania I i II 10) Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii pełnomocnictwa udzielonego w obecności notariusza potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 11) W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie i ustalenia pełnomocnika należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie, oraz przedstawić pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej te podmioty. Oryginał, z treści którego musi wynikać sposób reprezentacji w niniejszym postępowaniu. (Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczeń). 12) Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy - Zamawiająca przewiduje możliwość wprowadzania zmian do umowy w poniższym zakresie: 1. Kupująca dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany został wybór Sprzedawcy, w przypadku zaistnienia następujących warunków: 1.1. Konieczność wprowadzenia korzystnych dla Kupującej zmian cech towaru. 1.2. Konieczność korzystnej zmiany wynagrodzenia, związanej ze zmianą cech towaru. 1.3. Gdy świadczenie Sprzedawcy stało się z przyczyn obiektywnych świadczeniem niemożliwym w rozumieniu kodeksu cywilnego. 1.4. W razie likwidacji przedsiębiorstwa wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość ze względu na to, że majątek upadłego nie wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania, a także w przypadku powzięcia przez Kupującą wiadomości o zaistnieniu lub możliwość zaistnienia w krótkim czasie niewypłacalności Sprzedawcy. 1.5. Wystąpienia uzasadnionych, obiektywnych i niezależnych od Sprzedawcy ani Kupującej okoliczności powodujących przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 1.6. Zmianie ulegnie stawka podatku VAT, co zostanie unormowane odpowiednim aneksem do umowy - dotyczy ceny brutto; 1.7. Zajdą przesłanki określone w art. 144. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.);

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: powyżej wskazanej strony internetowej oraz w siedzibie Zamawiającej przy ul. Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mundur wyjściowy zimowy męski, mundur wyjściowy zimowy damski.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mundur wyjściowy zimowy męski - 90 kompletów, mundur wyjściowy zimowy damski - 1 komplet.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.81.11.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mundur służbowy męski.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mundur służbowy męski - 90 kompletów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.81.11.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurtka 3/4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurtka 3/4 - 90 sztuk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.22.32.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Spodnie letnie, spódnica letnia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Spodnie letnie - 90 sztuk, spódnica letnia - 1 sztuka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.23.40.00-8, 18.23.20.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 07.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.