DOSTAWA PRZEDMIOTÓW ODZIEŻY SPECJALNEJ I EKWIPUNKU OSOBISTEGO STRAŻAKA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cspsp.pl

 

 

Częstochowa: DOSTAWA PRZEDMIOTÓW ODZIEŻY SPECJALNEJ I EKWIPUNKU OSOBISTEGO STRAŻAKA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE
Numer ogłoszenia: 213790 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRZEDMIOTÓW ODZIEŻY SPECJALNEJ I EKWIPUNKU OSOBISTEGO STRAŻAKA DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przedmiotów odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego, w następujących asortymencie i ilościach: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia ilość 1 ZADANIE I Ubranie koszarowe 4-częściowe (kamizelka z rękawami) + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości 110 kompletów Ubranie koszarowe 3-częściowe (bluza, spodnie i czapka) + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości 110 kompletów 2 ZADANIE II Ubranie kadry dowódczo-sztabowej 4-częściowe + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości 20 kompletów 3 ZADANIE III Ubranie treningowe (dres) 90 kompletów 4 ZADANIE IV Koszulka letnia 220 sztuk 5 ZADANIE V Koszulka zimowa 220 sztuk 6 ZADANIE VI Kominiarka dziana 85 sztuk 2. Postępowanie podzielone jest na 6 zadań oznaczone liczbami rzymskimi od I do VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdego z zadań stanowią Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczone odpowiednio numerami od 1.I do 1.VI (opis przedmiotu zamówienia) 3. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 4, poz. 25) Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z dnia 23.10.2009 r.). 4. Wymóg zgodności z wymienionym rozporządzeniem i zarządzeniem nie dotyczy zadania VI - Kominiarka dziana. 5. Wymóg zgodności z wymienionym zarządzeniem nie dotyczy zadania III - ubranie treningowe (dres) 6. Wymienione w powyższej tabeli ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od ilości osób przyjętych do szkolenia. 7. Wyżej wymienione przedmioty zamówienia muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1.I ÷ 1.VI. 8. Rozmiary przedmiotu zamówienia: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia rozmiary 1 ZADANIE I Ubranie koszarowe 4-częściowe (kamizelka z rękawami) + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości Podane zostaną do dnia 1.08.2014 r. Ubranie koszarowe 3-częściowe (bluza, spodnie i czapka) + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości Podane zostaną do dnia 1.08.2014 r. 2 ZADANIE II Ubranie kadry dowódczo-sztabowej 4-częściowe + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości Rozmiary podane w załączniku nr 1.II 3 ZADANIE III Ubranie treningowe (dres) Podane zostaną do dnia 1.08.2014 r. 4 ZADANIE IV Koszulka letnia Podane zostaną do dnia 1.08.2014 r. 5 ZADANIE V Koszulka zimowa Podane zostaną do dnia 1.08.2014 r. 6 ZADANIE VI Kominiarka dziana 9. Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące 10. Oznaczenie wg CPV: Kod CPV Opis 18130000-9 Specjalna odzież robocza 18331000-8 Koszulki 18412100-1 Odzież treningowa 18443320-5 Kominiarka dziana 11. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do siedziby zamawiającej tj. Centralna Szkoła PSP w Częstochowie ul. Sabinowskiej 62/64. 12. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego dokumentem WZ i doręczenia faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każde zrealizowane zadanie. 13. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do wymiany towarów na inne rozmiary do 20% ogólnej ilości towaru nowego i nieużywanego określonego w poszczególnych zadaniach w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru towaru na towar nowy o innym rozmiarze. 14. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., art. 41 ust. 2 i 10 (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.). 15. Oferowany do sprzedaży towar winien być nowy i w pierwszym gatunku. 16. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.12.00.00-9, 18.33.10.00-8, 18.41.21.00-8, 18.22.33.20-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium w odniesieniu do zadania I, II i III, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia wadium 1 ZADANIE I Ubranie koszarowe 4-częściowe (kamizelka z rękawami) + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości Ubranie koszarowe 3-częściowe (bluza, spodnie i czapka) + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości 1.800,00 zł 2 ZADANIE II Ubranie kadry dowódczo-sztabowej 4-częściowe + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości 300,00 zł 3 ZADANIE III Ubranie treningowe (dres) 250,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący zadania, do którego przystępuje Wykonawca - ZAŁĄCZNIK Nr 1.I ÷ 1.VI (odpowiedni do zadania, na które Wykonawca składa ofertę) - dokument musi zostać złożony w formie oryginału

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kompletna oferta winna składać się z następujących dokumentów: 1) Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2) Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący zadania, do którego przystępuje Wykonawca - ZAŁĄCZNIK Nr 1.I ÷ 1.VI (odpowiedni do zadania, na które Wykonawca składa ofertę) - dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 3) Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 2), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 4) Oświadczenie zgodne z art. 24 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 5) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 4). Dokument aktualny, złożony w formie oryginału. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do grupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 7) Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii pełnomocnictwa udzielonego w obecności notariusza potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 8) W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie i ustalenia pełnomocnika należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie, oraz przedstawić pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej te podmioty. Oryginał, z treści którego musi wynikać sposób reprezentacji w niniejszym postępowaniu. (Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczeń). 9) Dowód wniesienia wadium - dotyczy zadania I, II, III - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany umowy - Zamawiająca przewiduje możliwość wprowadzania zmian do umowy w poniższym zakresie: 1. Kupująca dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany został wybór Sprzedawcy, w przypadku zaistnienia następujących warunków: 1.1. Konieczność wprowadzenia korzystnych dla Kupującej zmian cech towaru. 1.2. Konieczność korzystnej zmiany wynagrodzenia, związanej ze zmianą cech towaru. 1.3. Gdy świadczenie Sprzedawcy stało się z przyczyn obiektywnych świadczeniem niemożliwym w rozumieniu kodeksu cywilnego. 1.4. W razie likwidacji przedsiębiorstwa wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość ze względu na to, że majątek upadłego nie wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania, a także w przypadku powzięcia przez Kupującą wiadomości o zaistnieniu lub możliwość zaistnienia w krótkim czasie niewypłacalności Sprzedawcy. 1.5. Wystąpienia uzasadnionych, obiektywnych i niezależnych od Sprzedawcy ani Kupującej okoliczności powodujących przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 1.6. Zmianie ulegnie stawka podatku VAT, co zostanie unormowane odpowiednim aneksem do umowy - dotyczy ceny brutto; 1.7. Zajdą przesłanki określone w art. 144. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.);

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: wyżej podanej strony internetowej oraz w Centralnej Szkole PSP ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa pok. nr 12 - budynek administracyjny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła PSP ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa sekretariat Komendanta Szkoły - budynek administracyjny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubranie koszarowe 4-częściowe (kamizelka z rękawami) + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości Ubranie koszarowe 3-częściowe (bluza, spodnie i czapka) + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubranie koszarowe 4-częściowe (kamizelka z rękawami) + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości - 110 kompletów Ubranie koszarowe 3-częściowe (bluza, spodnie i czapka) + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości - 110 kompletów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.13.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubranie kadry dowódczo-sztabowej 4-częściowe + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubranie kadry dowódczo-sztabowej 4-częściowe + emblematy CSPSP wraz ze znakami identyfikacyjnymi miejscowości - 20 kompletów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.13.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubranie treningowe (dres).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubranie treningowe (dres) - 90 kompletów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.41.21.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Koszulka letnia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszulka letnia - 220 sztuk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.33.31.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Koszulka zimowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszulka zimowa - 220 sztuk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.33.10.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kominiarka dziana.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kominiarka dziana - 85 sztuk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.44.33.20-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.