Wykonanie przebudowy budynku mieszkalno hotelowego zlokalizowanego przy ul. Artyleryjskiej 1, należącego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Częstochowa: Wykonanie przebudowy budynku mieszkalno hotelowego zlokalizowanego przy ul. Artyleryjskiej 1, należącego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 231988 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samodzielna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy budynku mieszkalno hotelowego zlokalizowanego przy ul. Artyleryjskiej 1, należącego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane związane z wykonaniem przebudowy budynku mieszkalno hotelowego zlokalizowanego przy ul. Artyleryjskiej 1, należącego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. -Zakres rzeczowy robót oraz dostaw z nimi związanymi wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz pozostałych zapisów siwz. 2. Roboty, o których mowa powyżej muszą zostać zrealizowane zgodnie: -z dokumentacją projektową, -ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr WT.2370.27.2014 i wszystkimi jej załącznikami, -z przepisami prawa budowlanego; -ze sztuka budowlaną 3. Mając na uwadze, iż Zamawiająca przewidziała rozliczenie ryczałtowe, Wykonawca przed sporządzeniem oferty posiada możliwość dokonania wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty oraz w celu zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, którego dotyczy udzielane zamówienie, a także zdobycia na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wykonawca winien potwierdzi ten fakt stosownym oświadczeniem o dokonaniu wizji. Termin wizji lokalnej należy uzgadniać pod numerami telefonu: 34 378 53 00 wew 609. Wizji można dokonać do dnia poprzedzającego termin składania ofert. 4. Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieuwzględnione i niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) zostaną uznane za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwie sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów przy wycenie obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 5. Miejscem realizacji zamówienia będzie teren Centralnej Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Artyleryjskiej 1. 6. Wykonawca udzieli: 36 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia oraz - minimum 60 miesięcy - maksymalnie 120 miesięcy, gwarancji na wykonane roboty jak i materiały dostarczone do ich wykonania - liczonej od daty odbioru robót (gwarancja stanowi kryterium oceniane). 7. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającej i doręczenia prawidłowo wystawionych faktur wystawionych na podstawie dokonanego odbioru częściowego lub końcowego. 8. Jeśli Wykonawca nie będzie używał mediów Zamawiającej zaznaczy to w pisemnym oświadczeniu po podpisaniu umowy, inaczej zobowiązany jest ponosić koszty zużytej wody i energii. Wykonawca w sytuacji korzystania z ujęć energii i wody należących do Zamawiającej musi na własny koszt zamontować podliczniki poboru tych mediów w miejscu uzgodnionym z Zamawiającą. Ewentualny pobór energii i wody będzie rozliczony po zrealizowaniu umowy w formie obciążenia Wykonawcy za zużytą energię i wodę według stawek obowiązujących Zamawiającą w dniu odczytu podliczników..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.00-5, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.42.11.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000. Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli przed upływem terminu składania ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez zamawiającą w niniejszej SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 6. Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą). 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w jednej ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony. 8. Zamawiająca zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiająca niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawca traci wadium, gdy: 1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy (wezwanie do uzupełnienia dokumentów), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 roboty, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu tj. zrealizował roboty obejmujące swoim zakresem wykonanie robót budowlanych i/lub remontowych z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie a wartość każdej z wymaganych trzech robót (kontraktów) wynosiła minimum 1.500.000,00 zł każda. W przypadku kontraktów obejmujących inne roboty budowlane, odbiegające od przedmiotu niniejszego zamówienia, Wykonawca winien określić wartość robót wymaganych przez Zamawiającą

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające następujące kwalifikacje tj.: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży: konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci; instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2) Szczegółowy kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie siwz. Pomimo wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane roboty, Zamawiająca żąda złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego jako elementu pomocniczego podczas badania ofert oraz rozliczenia ewentualnych robot dodatkowych (w sytuacji gdy wystąpią) oraz podczas dokonywania odbiorów częściowych. Kwota wynagrodzenia wyliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy winna być zgodna z kwotą wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę. Kosztorys ofertowy nie wyznacza zakresu rzeczowego robót, w razie sprzeczności w zakresie rzeczowym wynikającym z kosztorysu i dokumentacji projektowej pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa. Kosztorys winien zostać podpisany, zaparafowany sporządzony w oparciu o niniejszą siwz wraz z załącznikami oraz przedłożony w formie oryginału.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz oświadczeń i dokumentów, z których winna się składać kompletna oferta: 1) Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0 do siwz. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2) Szczegółowy kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie siwz. Pomimo wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane roboty, Zamawiająca żąda złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego jako elementu pomocniczego podczas badania ofert oraz rozliczenia ewentualnych robot dodatkowych (w sytuacji gdy wystąpią) oraz podczas dokonywania odbiorów częściowych. Kwota wynagrodzenia wyliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy winna być zgodna z kwotą wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę. Kosztorys ofertowy nie wyznacza zakresu rzeczowego robót, w razie sprzeczności w zakresie rzeczowym wynikającym z kosztorysu i dokumentacji projektowej pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa. Kosztorys winien zostać podpisany, zaparafowany sporządzony w oparciu o niniejszą siwz wraz z załącznikami oraz przedłożony w formie oryginału. 3) Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 2 do siwz), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 4) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania i zleceniodawców. Dokument, złożony w oryginale.-Zamawiająca wymaga, by dokument ten potwierdzał, że Wykonawca wykonał we skazanym okresie, minimum trzy roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu tj. zrealizował roboty obejmujące swoim zakresem wykonanie robót budowlanych i/lub remontowych z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie. Wartość każdej z wymaganych trzech robót (kontraktów) wynosiła minimum 1.500.000,00 zł każda. W przypadku kontraktów obejmujących inne roboty budowlane Wykonawca winien określić wartość robót wymaganych przez Zamawiającą, wzór wykazu - ZAŁĄCZNIK Nr 4 do siwz 5) Dowody potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa powyżej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. -dokumenty złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, wystawione przez zleceniodawcę robót, -potwierdzający, że wymienione powyżej roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. -Zamawiająca wymaga minimum trzech dokumentów, potwierdzających należyte wykonanie zamówienia na roboty których opis został określony w pozycji powyżej. 6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oryginał wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami w branżach: -konstrukcyjno budowlanej; -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Z treści musi wynikać że Wykonawca ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające wymagane uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenia, zakres wykonywanych czynności oraz podstawa do dysponowania osobami. (wzór wykazu - ZAŁĄCZNIK Nr 5 do siwz) 7) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami. -Oryginał oświadczenia z którego będzie wynikało, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia a w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami posiadają uprawnienia do kierowania robotami w branży - konstrukcyjno budowlanej; oraz, że posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 6 do siwz) 8) Oświadczenie zgodne z art. 24 oraz prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3 do siwz), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 9) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 10) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 7) Dokument aktualny, złożony w formie oryginał. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do krupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 11) Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert. 12) Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów rejestracyjnych, o których mowa w wierszach powyżej, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 13) W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie oraz jaka jest ich reprezentacja. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczenia/ń).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja jednolita - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Postanowienia umowy w zakresie terminu, zakresu rzeczowego, wynagrodzenia i odszkodowań mogą być zmienione, jeśli obowiązek zmiany umowy wynika z przepisów kodeksu cywilnego lub przepisów, regulujących przedmiot umowy. 2. Strony mogą wprowadzić roboty zamienne (w zakresie rozwiązań i materiałów) w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i jeżeli: a) nie wykraczają poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłyną na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, b) powstaną w wyniku zmiany sposobu wykonania elementu robót, nie zwiększając parametrów zamówienia i nie wykraczając poza ilość materiałów określonych w dokumentacji, c) powstaną w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału, spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji (np. z powodu wycofania z produkcji wymienionego w dokumentacji materiału, brak możliwości nabycia), wpłyną na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz zapobiegną powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającej. 3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust 1. pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się dokonania zmian zawartej umowy. 4. W przypadku uzyskania przez Zamawiającą większych środków na realizację umowy niż zaplanowano w chwili zawarcia umowy, strony mogą zmienić niniejszą umowę w zakresie terminu końcowego wykonania umowy i terminów wykonania poszczególnych etapów poprzez ich skrócenie. 5. W przypadku, jeśli z przyczyn niezależnych od Zamawiającej i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, zmniejszy się ilość środków na realizację umowy w porównaniu do ilości środków zaplanowanych w chwili zawarcia umowy, strony mogą zmienić niniejszą umowę w zakresie terminu końcowego wykonania umowy i terminów wykonania poszczególnych etapów poprzez ich wydłużenie. Zmiana nastąpi łącznie z odpowiednim przedłużeniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. W przypadku zmiany lub rezygnacji podwykonawcy. 7. W przypadku zmiany zakresu rzeczowego umowy Wykonawcy z podwykonawcą. 8. Zmiana następują na wniosek stron i wymaga sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: powyżej wskazanej strony internetowej oraz w siedzibie Zamawiającej przy ul. Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny pok nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania takiej umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie