PRZEBUDOWA PLACU POMIĘDZY BUDYNKAMI NR 31 I 32 NA TERENIE CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Częstochowa: PRZEBUDOWA PLACU POMIĘDZY BUDYNKAMI NR 31 I 32 NA TERENIE CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE
Numer ogłoszenia: 362314 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA PLACU POMIĘDZY BUDYNKAMI NR 31 I 32 NA TERENIE CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni z podbudową na placu pomiędzy budynkami nr 31 i 32, przebudowie kanalizacji deszczowej łącznie z studniami rewizyjnymi, kratami odpływowymi pomiędzy budynkami nr 31 i 32 na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. 2. Roboty, o których mowa powyżej muszą zostać zrealizowane zgodnie: z dokumentacją projektową, z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr WT.2370.45.2014 i wszystkimi jej załącznikami, z przepisami prawa budowlanego; ze sztuka budowlaną 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, który składa się z następujących elementów: Numer załącznika Tytuł załącznika Załącznik nr 1.1. Specyfikacja techniczna wykonania robót Załącznik nr 1.2. Przedmiar robót Załącznik nr 1.3. Projekt zagospodarowania terenu Część opisowa Załącznik nr 1.3.rys. 1 Rysunek - inwentaryzacja Załącznik nr 1.3.rys. 2 Rysunek - uzbrojenie Załącznik nr 1.3.rys. 3 Rysunek - plac manewrowy, parking Załącznik nr 1.3.rys. 4 Rysunek - plac manewrowy, parking z uzbrojeniem Załącznik nr 1.3.rys. 5 Rysunek - przekrój Załącznik nr 1.3.rys. 6 Rysunek - profil podłużny kanalizacji Załącznik nr 1.3.rys. 7 Rysunek - profil podłużny kanalizacji - rynien Załącznik nr 1.3.rys. 8 Rysunek - profil podłużny kanalizacji - krat Załącznik nr 1.3.rys. 9 Rysunek - studzienka kanalizacyjna przelotowa Załącznik nr 1.3.rys. 10 Mapa 4. Mając na uwadze, iż Zamawiająca przewidziała rozliczenie ryczałtowe, Wykonawca przed sporządzeniem oferty posiada możliwość dokonania wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty oraz w celu zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, którego dotyczy udzielane zamówienie, a także zdobycia na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wykonawca winien potwierdzi ten fakt stosownym oświadczeniem o dokonaniu wizji. Termin wizji lokalnej należy uzgadniać pod numerami telefonu: 34 378 53 00 wew 609. Wizji można dokonać do dnia poprzedzającego termin składania ofert. 5. Elementy robót nieuwzględnione i niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (SIWZ z załącznikami) zostaną uznane za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwie sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów przy wycenie obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w załączniku, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiająca dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niż przyjęte w siwz, pod warunkiem, że posiadać będą tożsame lub nie gorsze parametry techniczne i technologiczne oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia a także dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu i inwestorem. 8. W dniu podpisania umowy Wykonawca winien przedstawić szczegółowy kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie siwz. Pomimo wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane roboty, Zamawiająca żąda złożenia w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego jako elementu pomocniczego. Kwota wynagrodzenia wyliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy winna być zgodna z kwotą wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowaną przez Wykonawcę. Kosztorys winien zostać podpisany, zaparafowany sporządzony w oparciu o niniejszą siwz wraz z załącznikami oraz przedłożony w formie oryginału. 9. Wykonawca udzieli: 36 miesięcznej rękojmi na wykonane prace oraz - minimum 60 miesięcy - maksymalnie 120 miesięcy, gwarancji na wykonane roboty jak i materiały dostarczone do ich wykonania - liczonej od daty odbioru robót (gwarancja stanowi kryterium oceniane). 10. Oznaczenie wg CPV: Kod CPV Opis 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 11. Miejsce realizacji robót budowlanych - Centralna Szkoła PSP w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64. 12. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty doręczenia faktury wystawionej na podstawie dokonanego odbioru częściowego lub końcowego. 13. Jeśli Wykonawca nie będzie używał mediów Zamawiającej zaznaczy to w pisemnym oświadczeniu po podpisaniu umowy, inaczej zobowiązany jest ponosić koszty zużytej wody i energii. Wykonawca w sytuacji korzystania z ujęć energii i wody należących do Zamawiającej musi na własny koszt zamontować podliczniki poboru tych mediów w miejscu uzgodnionym z Zamawiającą. Ewentualny pobór energii i wody będzie rozliczony po zrealizowaniu umowy w formie obciążenia Wykonawcy za zużytą energię i wodę według stawek obowiązujących Zamawiającą w dniu odczytu podliczników.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 15 500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem były roboty w zakresie nawierzchni z kostki brukowej i instalacje kanalizacyjne zewnętrzne. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych - minimum 300 000,00 zł brutto każda z robót (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100 brutto) - w ramach jednej umowy/kontraktu Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie tych robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające następujące kwalifikacje tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 2), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 3. Oświadczenie zgodne z art. 24 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 4). Dokument aktualny, złożony w formie oryginału. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do grupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 6. Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii pełnomocnictwa potwierdzononej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie i ustalenia pełnomocnika należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie, oraz przedstawić pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej te podmioty. Oryginał, z treści którego musi wynikać sposób reprezentacji w niniejszym postępowaniu. (Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczeń). 8. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania i zleceniodawców. Dokument, złożony w oryginale. -Zamawiająca wymaga, by dokument ten potwierdzał, że Wykonawca wykonał we skazanym okresie, minimum dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu tj. zrealizował roboty polegające na wykonaniu robót w zakresie nawierzchni z kostki brukowej i instalacji kanalizacyjnych zewnętrznych z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie a wartość każdej z wymaganych dwóch robót (kontraktów) związanych z wykonaniem ogrodzenia wynosiła minimum 300.000,00 zł każda. wzór wykazu - ZAŁĄCZNIK Nr 5 9. Dowody potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa powyżej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. -dokumenty złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, wystawione przez zleceniodawcę robót, -potwierdzający, że wymienione powyżej roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. -Zamawiająca wymaga minimum dwóch dokumentów, potwierdzających należyte wykonanie zamówienia na roboty których opis został określony w pozycji powyżej. 10. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oryginał wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami. Z treści musi wynikać że Wykonawca ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające wymagane uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenia, zakres wykonywanych czynności oraz podstawa do dysponowania osobami. (wzór wykazu - ZAŁĄCZNIK Nr 6) 11. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami. -Oryginał oświadczenia z którego będzie wynikało, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia a w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami posiadają uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz, że posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 7) 12. Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Postanowienia niniejszej umowy w zakresie terminu, zakresu rzeczowego, wynagrodzenia i odszkodowań mogą być zmienione, jeśli obowiązek zmiany umowy wynika z przepisów kodeksu cywilnego lub przepisów, regulujących przedmiot umowy. 2. Strony mogą wprowadzić roboty zamienne (w zakresie rozwiązań i materiałów) w stosunku do materiałów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej i jeżeli: a) nie wykraczają poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłyną na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych b) powstaną w wyniku zmiany sposobu realizacji wykonania elementu robót, nie zwiększając parametrów zamówienia i nie wykraczając poza ilość materiałów określonych w dokumentacji, c) powstaną w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału, spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji (np. z powodu wycofania z produkcji wymienionego w dokumentacji materiału, brak możliwości nabycia), wpłyną na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji umowy oraz zapobiegną powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającej. 3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się dokonanie zmian zawartej umowy. 4. Zmiana następuje na wniosek stron i wymaga sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: powyżej wskazanej strony internetowej oraz w siedzibie Zamawiającej przy ul. Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny pok nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie