Usługa kompleksowa zakupu i dostawy energii elektrycznej do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cspsp.pl


 

Częstochowa: Usługa kompleksowa zakupu i dostawy energii elektrycznej do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 40057 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowa zakupu i dostawy energii elektrycznej do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej przez Wykonawcę do obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zlokalizowanych przy: Zadanie A: ul. Sabinowskiej 62/64; Zadanie B: ul. Artyleryjskiej 1. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, przesyłanie oraz dystrybucję energii elektrycznej w celu jej dostarczenia do w/w obiektów odbiorcy. 3. Przedmiot zamówienia podzielony został ze względu na lokalizację obiektów na dwa zadania: Zadanie A: ul. Sabinowska 62/64 i Zadanie B ul. Artyleryjskiej 1. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią odpowiednio dla zadania A Załączniki nr 1A oraz dla zadania B Załącznik Nr 1B do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w siwz. 6. Na w/w przedmiot zamówienia w przedmiotowym postępowaniu zostaną zawarte dwie umowy, na każdą z wymienionych w pkt. 3.1. lokalizacji odrębnie. 7. Oznaczenie wg Wspólnego Słowinika Zamówień - CPV: - 09300000-2 energia elektryczna; - 09310000-5 elektryczność; - 65310000-9 przesył energii elektrycznej. 3.8. Miejsce realizacji zamówienia będą wskazane powyżej obiekty Zamawiające..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym tj. obrotu, dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej. W przypadku braku koncesji na dystrybucje i przesył wykonawca musi posiadać zawartą umowę dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podpisany i zaparafowany przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy - ZAŁĄCZNIK Nr 1A i/lub B do SIWZ - oryginał. Dopuszcza się złożenie załącznika sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, że będzie on czytelny. Treść załącznika musi być tożsama z treścią załącznika sporządzonego przez Zamawiającą.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kompletna oferta winna składać się z następujących dokumentów: 1. Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podpisany i zaparafowany przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy - ZAŁĄCZNIK Nr 1A i/lub B do SIWZ - oryginał. Dopuszcza się złożenie załącznika sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, że będzie on czytelny. Treść załącznika musi być tożsama z treścią załącznika sporządzonego przez Zamawiającą. 3. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 2), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 4. Aktualna koncesja, zezwolenie lub licencja, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. Dokument aktualny złożony w formie oryginału lub kserokopii. Wszystkie strony kopii dokumentu poświadczone za zgodność z oryginałem Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), przedsiębiorstwo energetyczne, czyli podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej powinien posiadać następującą koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: - aktualna (na dzień składania ofert) koncesja wydaną przez Prezesa URE w zakresie obrotu energią elektryczną, wymagana na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne; - aktualna (na dzień składania ofert) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłu energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci przesyłowej; - aktualna (na dzień składania ofert) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucji; - W przypadku braku koncesji na dystrybucje i przesył wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Oryginał lub kserokopia. W przypadku kserokopii wszystkie strony dokumentu winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. 5. Oświadczenie zgodne z art. 24 oraz prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 4) Dokument aktualny, złożony w formie oryginał. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do krupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 8. Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów rejestracyjnych, o których mowa w wierszach powyżej, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 9. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie oraz jaka jest ich reprezentacja. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczenia/ń).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany został wybór Sprzedawcy, w przypadkach: - gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, co zostanie unormowane odpowiednim aneksem do umowy - dotyczy ceny brutto; - na wniosek Zamawiającej dotyczący Zwiększenia mocy umownej oraz oczekiwanej mocy przyłączeniowej z 250 kW do maksymalnie 450 kW 2. cena jednostkowa za sprzedaż energii elektrycznej czynnej w grupie taryfowej C22A będzie stała w okresie realizacji kontraktu za wyjątkiem sytuacji w której nastąpi zmiana stawki podatku VAT, statki podatku akcyzowego oraz w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 3. Cena jednostkowa za sprzedaż energii elektrycznej czynnej w grupie taryfowej G11 będzie zgodna z Taryfą Sprzedawcy i może ulec zmianie w przypadku zmiany cen jednostkowych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 4. Stawki opłat dystrybucyjnych mogą ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tylko w przypadku zmiany Taryf OSD zatwierdzonej przez Prezesa URE

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: powyżej wskazanej strony internetowej oraz w siedzibie Zamawiającej przy ul. Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania takiej umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 2.Z uwagi na wyjątkową specyfikę przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, Zamawiająca nie przedstawia projektu umowy, ponieważ umowy na wyżej wymienione dostawy, są umowami standardowymi. Stosowane są również ogólne warunki, przewidziane przepisami prawa. Zamawiająca wymaga aby proponowana umowa zawierała wszystkie elementy i nie gorsze warunki niż wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz spełniała warunki wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników do niej. Projekt umowy/ów zobowiązany jest przygotować i przedłożyć do akceptacji zamawiającej Wykonawca, który zostanie wyłoniony w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania jako ten, który złożył ofertę najkorzystniejszą..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługa kompleksowa zakupu i dostawy energii elektrycznej do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej przez Wykonawcę do obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zlokalizowanych przy ul. Sabinowskiej 62/64; 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej, przesyłanie (transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi) oraz dystrybucję (transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi), w celu jej dostarczenia do odbiorcy - Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. 3. Planowane zużycie energii w okresie 12 miesięcy Ok. 830000kWh.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa kompleksowa zakupu i dostawy energii elektrycznej do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Artyleryjskiej 1..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej przez Wykonawcę do obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zlokalizowanych przy ul. Artyleryjska 1; 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej, przesyłanie (transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi) oraz dystrybucję (transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi), w celu jej dostarczenia do odbiorcy - Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. 3. Planowane zużycie energii w okresie 12 miesięcy Ok. 70000kWh - 09300000-2 energia elektryczna; - 09310000-5 elektryczność; - 65310000-9 przesył energii elektrycznej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.