Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku stołówki zlokalizowanej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cspsp.pl

 

 

Częstochowa: Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku stołówki zlokalizowanej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 138424 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynku stołówki zlokalizowanej na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane związane z wykonaniem remontu wybranych pomieszczeń w budynku stołówki zlokalizowanym na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wraz z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego). - Zakres rzeczowy robót oraz dostaw z nimi związanymi wynika z zapisów siwz wraz ze wszystkimi załącznikami w szczególności koncepcjami do projektowania (wytycznymi) oraz specyfikacji technicznej 2.Roboty, o których mowa powyżej muszą zostać zrealizowane zgodnie: -z wykonaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, -ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr WT.2370.14.2015 i wszystkimi jej załącznikami, -z przepisami prawa budowlanego; -ze sztuka budowlaną 3. Mając na uwadze, iż Zamawiająca przewidziała rozliczenie ryczałtowe, Wykonawca przed sporządzeniem oferty posiada możliwość dokonania wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty oraz w celu zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, którego dotyczy udzielane zamówienie, a także zdobycia na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wykonawca winien potwierdzić ten fakt stosownym oświadczeniem o dokonaniu wizji. Termin wizji lokalnej należy uzgadniać pod numerami telefonu: 34 378 53 00 wew 609. Wizji można dokonać do dnia poprzedzającego termin składania ofert. 4. Elementy robót nieuwzględnione i niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) zostaną uznane za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwie sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów przy wycenie obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 5.Miejscem realizacji zamówienia będzie teren Centralnej Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64. 6.Wykonawca udzieli: 36 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia oraz - minimum 60 miesięcy - maksymalnie 120 miesięcy, gwarancji na wykonane roboty jak i materiały dostarczone do ich wykonania - liczonej od daty odbioru robót (gwarancja stanowi kryterium oceniane) Zaoferowaną gwarancją nie objęte są materiały powierzone przez Zamawiającą. 7.Wymagany termin płatności - 30 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającej i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wystawionej na podstawie dokonanego odbioru końcowego. 8.Jeśli Wykonawca nie będzie używał mediów Zamawiającej zaznaczy to w pisemnym oświadczeniu po podpisaniu umowy, inaczej zobowiązany jest ponosić koszty zużytej wody i energii. Wykonawca w sytuacji korzystania z ujęć energii i wody należących do Zamawiającej musi na własny koszt zamontować podliczniki poboru tych mediów w miejscu uzgodnionym z Zamawiającą. Ewentualny pobór energii i wody będzie rozliczony po zrealizowaniu umowy w formie obciążenia Wykonawcy za zużytą energię i wodę według stawek obowiązujących Zamawiającą w dniu odczytu podliczników..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiająca przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających (do zamówienia podstawowego) o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.42.11.00-5, 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000. Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli przed upływem terminu składania ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez zamawiającą w SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 6. Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą). 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w jednej ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony. 8. Zamawiająca zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiająca niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawca traci wadium, gdy: 1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy (wezwanie do uzupełnienia dokumentów), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 5 robót, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu tj. zrealizował roboty obejmujące swoim zakresem wykonanie kompleksowego remontu budynku, gdzie wykonywany zakres robót budowlanych w każdym z pięciu kontraktów obejmował: - roboty ogólnobudowlane, - roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, - wykonanie instalacji sieci strukturalnej z okablowaniem min. kat. 6 z certyfikacją gwarancyjną 25 lat, z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane należycie a wartość każdej z wymaganych pięciu robót (kontraktów) wynosiła minimum 500.000,00 zł każda. W przypadku kontraktów obejmujących inne roboty budowlane, odbiegające od przedmiotu niniejszego zamówienia, Wykonawca winien określić wartość robót wymaganych przez Zamawiającą. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające następujące kwalifikacje tj.: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży: konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci; - instalacji i urządzeń elektrycznych oraz - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. - ma do dyspozycji osobę posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie montażu systemów okablowania strukturalnego oraz posiadającą certyfikat ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie instalacji systemu okablowania, który Wykonawca zastosuje do niniejszego zadania, zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji. oraz - Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wynosi minimum 30 osób. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty, na zasadzie spełnia nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

kompletna oferta winna się składać z: 1)Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 3)Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 2), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 4)Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania i zleceniodawców. Dokument, złożony w oryginale. -Dokument musi potwierdzać, że Wykonawca wykonał we skazanym okresie, minimum pięć roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu tj. zrealizował co najmniej 5 robót, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym postępowaniu tj. zrealizował roboty obejmujące swoim zakresem wykonanie kompleksowego remontu budynku, gdzie wykonywany zakres robót budowlanych w każdym z pięciu kontraktów obejmował: - roboty ogólnobudowlane, - roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych, - wykonanie instalacji sieci strukturalnej z okablowaniem min. kat. 6 z certyfikacją gwarancyjną 25 lat. Wartość każdej z wymaganych pięciu robót (kontraktów) wynosiła minimum 500.000,00 zł każda. W przypadku kontraktów obejmujących inne roboty budowlane, odbiegające od przedmiotu niniejszego zamówienia, Wykonawca winien określić wartość robót wymaganych przez Zamawiającą. Wzór graficzny wykazu stanowi - ZAŁĄCZNIK Nr 4 5)Dowody potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa powyżej, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokumenty winny zostać złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, wystawione przez zleceniodawcę robót, -Zamawiająca wymaga minimum pięć dokumentów, potwierdzających należyte wykonanie zamówienia na roboty których opis został określony w pozycji powyżej. 6)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oryginał wykazu osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami w branżach: -konstrukcyjno budowlanej; -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz świadczenie usług montaż systemów okablowania strukturalnego przez osobę posiadającą certyfikat ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie instalacji systemu okablowania, który Wykonawca zastosuje do niniejszego zadania. Z treści musi wynikać że Wykonawca ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające wymagane uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenia, zakres wykonywanych czynności oraz podstawa do dysponowania osobami. (wzór wykazu - ZAŁĄCZNIK Nr 5) 7)Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami. -Oryginał oświadczeń z których będzie wynikało że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia a w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami oraz świadczenie usług montażu systemów okablowania strukturalnego posiadają uprawnienia do kierowania robotami w poszczególnych branżach - -konstrukcyjno budowlanej, -instalacyjnej w zakresie sieci; instalacji i urządzeń elektrycznych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; a osoba odpowiedzialna za montaż systemu okablowania strukturalnego posiada wymagany certyfikat. Ponadto w/w osoby posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 6) 8)Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Oryginał oświadczeń z których będzie wynikało, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wynosi minimum 30 osób. 9)Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Z treści dokumentu musi wynikać iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000,00 zł. -Informacja wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; -Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem; 10)Oświadczenie zgodne z art. 24 oraz prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 11)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 12)Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 7) Dokument aktualny, złożony w formie oryginał. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do krupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 13)Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert. 14)Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów rejestracyjnych, o których mowa w wierszach powyżej, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 15)W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie oraz jaka jest ich reprezentacja. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczenia/ń).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Gwarancja jednolita na wykonane roboty oraz zastosowane materiały - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Postanowienia umowy w zakresie terminu, zakresu rzeczowego, wynagrodzenia i odszkodowań mogą być zmienione, jeśli obowiązek zmiany umowy wynika z przepisów kodeksu cywilnego lub przepisów, regulujących przedmiot umowy. 2. Strony mogą wprowadzić roboty zamienne (w zakresie rozwiązań i materiałów) w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i jeżeli: a) nie wykraczają poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłyną na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, b) powstaną w wyniku zmiany sposobu wykonania elementu robót, nie zwiększając parametrów zamówienia i nie wykraczając poza ilość materiałów określonych w dokumentacji, c) powstaną w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału, spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji (np. z powodu wycofania z produkcji wymienionego w dokumentacji materiału, brak możliwości nabycia), wpłyną na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz zapobiegną powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającej. 3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zgodnie z art. 67 ust 1. pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się dokonania zmian zawartej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: powyżej wskazanej strony internetowej oraz w siedzibie Zamawiającej przy ul. Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny pok nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy odrębnym pismem. Wykonawca taki zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania takiej umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 3. Na etapie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającej kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie siwz. Kwota wynagrodzenia wyliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy winna być zgodna z kwotą wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowana przez Wykonawcę. Kosztorys winien zostać podpisany, zaparafowany sporządzony w oparciu o siwz wraz z załącznikami oraz przedłożony w formie oryginału.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie