Dostawa butów specjalnych strażackich skórzanych, rękawic specjalnych i kominiarek do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej W Częstochowie

Częstochowa: DOSTAWA BUTÓW SPECJALNYCH STRAŻACKICH SKÓRZANYCH, RĘKAWIC SPECJALNYCH I KOMINIAREK DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE
Numer ogłoszenia: 151530 - 2015; data zamieszczenia: 22.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA BUTÓW SPECJALNYCH STRAŻACKICH SKÓRZANYCH, RĘKAWIC SPECJALNYCH I KOMINIAREK DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionych środków ochrony indywidualnej w następujących ilościach: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia Ilość Zamówienie zasadnicze (minimalna ilość) Zamówienie prawo opcji Maksymalna ilość (zamówienie zasadnicze z zamówieniem w ramach prawa opcji) 1 ZADANIE I Buty specjalne strażackie skórzane z membraną 125 par 20 par 145 par 2 ZADANIE II Rękawice specjalne 160 par 20 par 180 par 3 ZADANIE III Kominiarka niepalna 160 sztuk 20 sztuk 180 sztuk 2. Postępowanie podzielone zostało na 3 zadania oznaczone liczbami rzymskimi od I do III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdego z zadań stanowią Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczone odpowiednio numerami od 1.I. do 1.III. 3. Zamawiająca przewiduje możliwość zwiększenia minimalnej ilości towarów wymienionych w tabeli z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia w okresie realizacji umowy minimalnej ilości towarów do maksymalnej ilości wskazanej w tabeli. 4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającej z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającą z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 5. Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu musi być zgodny oraz spełniać wymagania określone: Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienie, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) zmienionym rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553) Buty specjalne strażackie skórzane z membraną, rękawice specjalne i kominiarki winny nadto odpowiadać wymogom określonym w zarządzeniu Nr 9 Komendanta głównego PSP z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z dnia 23.10.2009 r.) 6. Rękawice specjalne winny spełniać również wymogi określone w aktualnej normie PN-EN 659 Rękawice ochronne dla strażaków 6. Kominiarka winna spełniać również wymogi określone w aktualnej normie PN-EN 13911 Odzież ochronna dla strażaków. Wymagania i metody badania kominiarek dla strażaków 7. Rozmiary rękawic specjalnych, kominiarek zawierają załączniki odpowiednie do zadania 8. Rozmiary butów specjalnych strażackich skórzanych zostaną przekazane Wykonawcy do dnia 1 sierpnia 2015 r. 9. Wymagany okres gwarancji: (kryterium oceniane) min. 24 miesiące, maksymalnie 48 miesięcy i rękojmi: 24 miesiące. 10. Oznaczenie wg CPV: Kod CPV Opis 18800000-7 obuwie 18443300-9 kominiarka 18141000-9 rękawice 11. Miejsce realizacji zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającej tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa. 12. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty otrzymania faktury po odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każde zrealizowane zadanie. 13. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do wymiany towarów nieużywanych na towar nowy o innych rozmiarach określony w poszczególnych zadaniach w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru towaru. Wymiana może dotyczyć 20% zakupionego towaru. 14. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Oferowany do sprzedaży towar winien być nowy i w pierwszym gatunku. 15. Koszty dotyczące transportu, dostawy na miejsce, rozładunku pozostają po stronie Wykonawcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.80.00.00-7, 18.44.33.00-9, 18.14.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 12.1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium w wysokości: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia wysokość wadium 1 ZADANIE I Buty specjalne strażackie skórzane 1.900,00 zł 2 ZADANIE II Rękawice specjalne 490,00 zł 3 ZADANIE III Kominiarka 300,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący zadania, do którego przystępuje Wykonawca - ZAŁĄCZNIK Nr 1.I ÷ 1.III (odpowiedni do zadania, na które Wykonawca składa ofertę) - dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2.Ważne w dniu składania ofert świadectwo dopuszczenia na oferowany towar wydane przez CNBOP, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienie, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) zmienione rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553) 3. Ważny certyfikat oceny typu WE na oferowany towar wydany przez upoważnioną do tego jednostkę notyfikowaną zawierający informacje o warunkach jego wydania, opisy i rysunki niezbędne do identyfikacji oferowanego ubrania. Jeżeli certyfikat jest starszy niż 1 rok, należy przedstawić sprawozdanie potwierdzające kontrolę jakości - zgodnie z §40 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) 3. Deklarację zgodności WE na oferowany towar, zgodnie z wymaganiami § 36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) oraz wymaganiami stosownych norm

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Złożona oferta winna zawierać: 1. Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2. Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący zadania, do którego przystępuje Wykonawca - ZAŁĄCZNIK Nr 1.I ÷ 1.III (odpowiedni do zadania, na które Wykonawca składa ofertę) - dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 3. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 2), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 4. Oświadczenie zgodne z art. 24 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 4). Dokument aktualny, złożony w formie oryginału. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do grupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 7. Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 8. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie i ustalenia pełnomocnika należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie, oraz przedstawić pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej te podmioty. Oryginał, z treści którego musi wynikać sposób reprezentacji w niniejszym postępowaniu. (Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczeń). 9. Ważne w dniu składania ofert świadectwo dopuszczenia na oferowany towar wydane przez CNBOP, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienie, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) zmienione rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553) 9 Ważny certyfikat oceny typu WE na oferowany towar wydany przez upoważnioną do tego jednostkę notyfikowaną zawierający informacje o warunkach jego wydania, opisy i rysunki niezbędne do identyfikacji oferowanego ubrania. Jeżeli certyfikat jest starszy niż 1 rok, należy przedstawić sprawozdanie potwierdzające kontrolę jakości - zgodnie z §40 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) 10. Deklarację zgodności WE na oferowany towar, zgodnie z wymaganiami § 36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) oraz wymaganiami stosownych norm 11. Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, budynek administracyjny - pok. 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2015 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa, budynek administracyjny, sekretariat Komendanta Szkoły..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ogłoszeniu podane są terminy wykonania zamówienia dla zamówień zasadniczych, dla zamówień w ramach prawa opcji wymagany termin wykonania zamówienia: 1) dla zadania I : 20 par (zamówienie realizowane na podstawie prawa opcji) 21 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do jednorazowego lub wielokrotnego złożenia zamówienia w terminie do dnia 31.12.2015 roku na dostawę towaru w ramach prawa opcji, w zakresie wskazanym w umowie. 2)dla zadania II: 20 par (zamówienie realizowane na podstawie prawa opcji) 21 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do jednorazowego lub wielokrotnego złożenia zamówienia w terminie do dnia 31.12.2015 roku na dostawę towaru w ramach prawa opcji, w zakresie wskazanym w umowie. 3) dla zadnia III: 20 sztuk (zamówienie realizowane na podstawie prawa opcji) 21 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do jednorazowego lub wielokrotnego złożenia zamówienia w terminie do dnia 31.12.2015 roku na dostawę towaru w ramach prawa opcji, w zakresie wskazanym w umowie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Buty specjalne strażackie skórzane z membraną.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Buty specjalne strażackie skórzane z membraną zamówienie zasadnicze (minimalna ilość) 125 par Zamówienie prawo opcji 20 par Maksymalna ilość (zamówienie zasadnicze z zamówieniem w ramach prawa opcji) 145 par.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.80.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rękawice specjalne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice specjalne - 160 par - zamówienie zasadnicze (minimalna ilość) Zamówienie prawo opcji 20 par Maksymalna ilość (zamówienie zasadnicze z zamówieniem w ramach prawa opcji) 180 par.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.14.10.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kominiarka niepalna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kominiarka niepalna - 160 sztuk zamówienie zasadnicze (minimalna ilość) 20 sztuk Zamówienie prawo opcji Maksymalna ilość (zamówienie zasadnicze z zamówieniem w ramach prawa opcji) 180 sztuk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.44.33.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Gwarancja - 10