Dostawa umundurowania strażackiego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Częstochowa: DOSTAWA UMUNDUROWANIA STRAŻACKIEGO DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE
Numer ogłoszenia: 178362 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA UMUNDUROWANIA STRAŻACKIEGO DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wymienionych poniżej elementów umundurowania strażackiego w następujących ilościach: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia Ilość Zamówienie zasadnicze (minimalna ilość) Zamówienie prawo opcji Maksymalna ilość (zamówienie zasadnicze z zamówieniem w ramach prawa opcji) 1 ZADANIE I Czapka wyjściowa zimowa (rogatywka) podoficera 100 szt. 20 szt. 120 szt. Czapka wyjściowa zimowa (rogatywka) aspiranta z haftem mł. aspiranta 100 szt. Nie dotyczy Nie dotyczy Czapka wyjściowa zimowa (rogatywka) starszego oficera 6 szt. Nie dotyczy Nie dotyczy Kapelusz zimowy 1 szt. Nie dotyczy Nie dotyczy 2 ZADANIE II Koszula wyjściowa z długim rękawem 100 szt. 20 szt. 120 szt. Koszula służbowa z długim rękawem 200 szt. 40 szt. 240 szt. 3 ZADANIE III Sweter 100 szt. 20 szt. 120 szt. 4 ZADANIE IV Sznur galowy podoficera 50 szt. Nie dotyczy Nie dotyczy Sznur galowy aspiranta 97 szt. Nie dotyczy Nie dotyczy 5 ZADANIE V Czapka zimowa 100 szt. 20 szt. 120 szt. 6 ZADANIE VI Rękawiczki zimowe 100 par 20 par 120 par 7 ZADANIE VII Pasek do spodni 110 sztuk 20 szt. 130 szt. 8 ZADANIE VIII Skarpety letnie 400 par 80 par 480 par Skarpety zimowe 400 par 80 par 480 par 9 ZADANIE IX Beret 105 szt. 20 szt. 125 szt. 10 ZADANIE X Szalik zimowy 100 szt. 20 szt. 120 szt. 11 ZADANIE XI Krawat 110 szt. 20 szt. 130 szt. 2. Postępowanie podzielone zostało na 11 zadań oznaczone liczbami rzymskimi od I do XI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdego z zadań stanowią Załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczone odpowiednio numerami od 1.I do 1.XI (opis przedmiotu zamówienia). 3. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2006, Nr 4, poz. 25). Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z dnia 23.10.2009 r.) 4. Zamawiająca przewiduje możliwość zwiększenia minimalnej ilości towarów wymienionych w tabeli z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia w okresie realizacji umowy minimalnej ilości towarów do maksymalnej ilości wskazanej w tabeli. 5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającej z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającą z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 6. Wyżej wymienione przedmioty zamówienia muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1.I ÷ 1.XI. 7. Rozmiary przedmiotu zamówienia w zadaniach: 7.1. dla zadania I, II, III, V, VI, IX zostaną podane najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2015 r. 7.2. dla zadania IV, VII, VIII rozmiary podane są w załączniku nr 1.IV, 1.VII i 1.VIII. 8. Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy, maksymalnie 36 m-cy (kryterium oceniane) 9. Oznaczenie wg CPV: Kod CPV Opis 18235300-8 swetry 18443320-5 czapki 18332000-5 koszule 18422000-3 szale 18423000-0 krawaty 18424000-7 rękawice 18425000-4 paski 18317000-4 skarpety 18443300-9 berety 18420000-9 dodatki odzieżowe 10. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru siedziba Zamawiającej tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa. 11. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru oraz doręczeniem faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każde zrealizowane zadanie. 12. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do wymiany towarów na inne rozmiary do 20% ogólnej ilości towaru nowego i nieużywanego określonego w poszczególnych zadaniach w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru towaru na towar nowy o innym rozmiarze. 13. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., art. 41 ust. 2 i 10 (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zm.) 14. Oferowany do sprzedaży towar winien być nowy i w pierwszym gatunku. 15. Koszty dotyczące transportu, dostaw na miejsce, rozładunku, pozostają po stronie Wykonawcy.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.23.53.00-8, 18.44.33.20-5, 18.33.20.00-5, 18.42.20.00-3, 18.42.30.00-0, 18.42.40.00-7, 18.42.50.00-4, 18.31.70.00-4, 18.44.33.00-9, 18.42.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: lp. oznaczenie zadania przedmiot zamówienia wysokość wadium 1 ZADANIE I Czapka wyjściowa zimowa (rogatywka) podoficera Czapka wyjściowa zimowa (rogatywka) aspiranta z haftem mł. aspiranta Czapka wyjściowa zimowa (rogatywka) starszego oficera Kapelusz zimowy 600,00 zł 2 ZADANIE II Koszula wyjściowa z długim rękawem Koszula służbowa z długim rękawem 370,00 zł 3 ZADANIE III Sweter służbowy 300,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000 (tytuł przelewu: wadium - WT.2370.18.2015 - zadanie I i/lub II i/lub III). Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli w dniu otwarcia ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez zamawiającą w pkt. 1 niniejszej SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ (ppkt. 14.32., wiersz 8.). 6. Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą). 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w jednej ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony. 8. Zamawiająca zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiając niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawca traci wadium, gdy: 1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy (wezwanie do uzupełnienia dokumentów), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; 2) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Złożona oferta winna zawierać: 1. Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 2), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 3. Oświadczenie zgodne z art. 24 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 4). Dokument aktualny, złożony w formie oryginału. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do grupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 6. Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie i ustalenia pełnomocnika należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie, oraz przedstawić pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej te podmioty. Oryginał, z treści którego musi wynikać sposób reprezentacji w niniejszym postępowaniu. (Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczeń). 8. Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert - dotyczy zadania I, II, III

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy - Zamawiająca przewiduje możliwość wprowadzania zmian do umowy w poniższym zakresie: 1. Kupująca dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany został wybór Sprzedawcy, w przypadku zaistnienia następujących warunków: 1.1. Konieczność wprowadzenia korzystnych dla Kupującej zmian cech towaru. 1.2. Konieczność korzystnej zmiany wynagrodzenia, związanej ze zmianą cech towaru. 1.3. Gdy świadczenie Sprzedawcy stało się z przyczyn obiektywnych świadczeniem niemożliwym w rozumieniu kodeksu cywilnego. 1.4. W razie likwidacji przedsiębiorstwa wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość ze względu na to, że majątek upadłego nie wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania, a także w przypadku powzięcia przez Kupującą wiadomości o zaistnieniu lub możliwość zaistnienia w krótkim czasie niewypłacalności Sprzedawcy. 1.5. Wystąpienia uzasadnionych, obiektywnych i niezależnych od Sprzedawcy ani Kupującej okoliczności powodujących przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 1.6. Zmianie ulegnie stawka podatku VAT, co zostanie unormowane odpowiednim aneksem do umowy - dotyczy ceny brutto; 1.7. Zajdą przesłanki określone w art. 144. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: wyżej podanej strony internetowej oraz w Centralnej Szkole PSP ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa pok. nr 12 - budynek administracyjny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2015 godzina 09:30, miejsce: Centralna Szkoła PSP ul. Sabinowska 62/64 42-200 Częstochowa sekretariat Komendanta Szkoły - budynek administracyjny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Czapka wyjściowa zimowa (rogatywka) podoficera Czapka wyjściowa zimowa (rogatywka) aspiranta z haftem mł. aspiranta Czapka wyjściowa zimowa (rogatywka) starszego oficera Kapelusz zimowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czapka wyjściowa zimowa (rogatywka) podoficera 100 szt. (zamówienie zasadnicze - minimalna ilość) 20 szt.(zamówienie w ramach prawa opcji) 120 szt. (zamówienie zasadnicze z prawem opcji - maksymalna ilość) Czapka wyjściowa zimowa (rogatywka) aspiranta z haftem mł. aspiranta 100 szt.(zamówienie zasadnicze) Czapka wyjściowa zimowa (rogatywka) starszego oficera 6 szt. (zamówienie zasadnicze) Kapelusz zimowy 1 szt. (zamówienie zasadnicze).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.44.33.20-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Koszula wyjściowa z długim rękawem Koszula służbowa z długim rękawem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszula wyjściowa z długim rękawem 100 szt.(zamówienie zasadnicze - minimalna ilość) 20 szt.(zamówienie w ramach prawa opcji) 120 szt.(zamówienie zasadnicze z prawem opcji - maksymalna ilość) Koszula służbowa z długim rękawem 200 szt.(zamówienie zasadnicze - minimalna ilość) 40 szt. (zamówienie w ramach prawa opcji) 240 szt.(zamówienie zasadnicze z prawem opcji - maksymalna ilość).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.33.20.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sweter.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sweter 100 szt.(zamówienie zasadnicze- minimalna ilość) 20 szt. (zamówienie w ramach prawa opcji) 120 szt.(zamówienie zasadnicze z prawem opcji - maksymalna ilość).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.23.53.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sznur galowy podoficera Sznur galowy aspiranta.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sznur galowy podoficera 50 szt.(zamówienie zasadnicze) Sznur galowy aspiranta 97 szt.(zamówienie zasadnicze).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Czapka zimowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czapka zimowa 100 szt. (zamówienie zasadnicze - minimalna ilość) 20 szt.(zamówienie w ramach prawa opcji) 120 szt. (zamówienie zasadnicze z prawem opcji - ilość maksymalna).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.44.33.20-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Rękawiczki zimowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawiczki zimowe 100 par (zamówienie zasadnicze - minimalna ilość) 20 par (zamówienie w ramach prawa opcji) 120 par (zamówienie zasadnicze z prawem opcji - maksymalna ilość).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.40.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pasek do spodni.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pasek do spodni 110 sztuk (zamówienie zasadnicze - minimalna ilość) 20 szt. (zamówienie z prawem opcji) 130 szt.(zamówienie zasadnicze z prawem opcji - maksymalna ilość).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.50.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Skarpety letnie Skarpety zimowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skarpety letnie 400 par (zamówienie zasadnicze - minimalna ilość) 80 par (zamówienie w ramach prawa opcji) 480 par (zamówienie zasadnicze z prawem opcji - maksymalna ilość) Skarpety zimowe 400 par (zamówienie zasadnicze - minimalna ilość) 80 par (zamówienie w ramach prawa opcji) 480 par (zamówienie zasadnicze z prawem opcji - maksymalna ilość).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.31.70.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Beret.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Beret 105 szt. (zamówienie zasadnicze - minimalna ilość) 20 szt. (zamówienie w ramach prawa opcji) 125 szt.(zamówienie zasadnicze z prawem opcji - maksymalna ilość).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.44.33.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Szalik zimowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szalik zimowy 100 szt. (zamówienie zasadnicze - minimalna ilość) 20 szt. (zamówienie w ramach prawa opcji ) 120 szt.(zamówienie zasadnicze z prawem opcji - maksymalna ilość).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.20.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Krawat.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krawat 110 szt. (zamówienie zasadnicze - minimalna ilość) 20 szt. (zamówienie w ramach prawa opcji) 130 szt.(zamówienie zasadnicze z prawem opcji - maksymalna ilość).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.30.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10