Świadczenie usług cateringowych (śniadania, obiady, kolacje) na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Częstochowa: Świadczenie usług cateringowych (śniadania, obiady, kolacje) na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 204162 - 2015; data zamieszczenia: 10.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług cateringowych (śniadania, obiady, kolacje) na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie usług cateringowych (śniadania, obiady, kolacje) na potrzeby Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w okresie od 1 września 2015 do 20 września 2015 roku. 2. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiająca rozumie usługę przygotowywania, dostarczania do Zamawiającej i wydania posiłków dla konsumentów w miejscu wskazanym przez Zamawiającą. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i dodatkowe informacje w zakresie jego realizacji zawarte zostały w załączniku nr 1 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający jadłospisy dzienne. 4. Usługi cateringowe związane są z prowadzeniem remontu stołówki Szkoły i wyłączenia stołówki z funkcjonowania. 5. Szacunkowa maksymalna ilość posiłków, jakie zostaną dostarczone w okresie wskazanym w pkt. 3.1. wynosi 6400 śniadań, 6400 obiadów i 6400 kolacji 6. Podane maksymalne ilości posiłków stanowiące podstawę wyceny oferty są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia, a Wykonawca zrzeka się związanych z tym roszczeń. Zamawiająca gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 60% ceny podanej w formularzu ofertowym (jeśli wartość zrealizowanej części zamówienia będzie niższa). 7. Posiłki winny być przygotowane w oparciu o jadłospisy dzienne na powtarzające się okresy 14-sto dniowe stanowiące załącznik nr 1 do siwz. 8. Posiłki będą dostarczane we wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) wg zgłaszanego przez Zamawiającą zapotrzebowania, wynikającego z aktualnej liczby przebywających słuchaczy. Ilość posiłków dziennych będzie przekazywana pisemnie, faxem bądź w formie elektronicznej (e-mail) przez osoby uprawnione do godz. 10.00 na obiad i kolację na dzień bieżący oraz śniadanie na dzień następny oraz w piątek - na sobotę, niedzielę i poniedziałek. 9. Wykonawca będzie wydawał posiłki w następujących godzinach: 1) godz. 6.30 - śniadanie 2) godz. 12.45 - obiad 3) godz. 17.30 - kolacja 10. Oznaczenie wg CPV: Kod CPV Opis 55300000-3 Usługi restauracyjne i podawania posiłków 11. Miejsce realizacji usług cateringowych - Centralna Szkoła PSP w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64. 12. Wymagany termin płatności - 30 dni od dnia doręczenia faktury do Zamawiającej..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset 00/100 złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną usługę cateringową odpowiadającą przedmiotowi zamówienia polegającą na przygotowywaniu, dostarczaniu i podawaniu posiłków (śniadania, obiady, kolacje) wykonywaną codziennie o wartości minimum 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto) - w ramach jednej umowy/kontraktu. Wykonawca musi przedstawić dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych wraz z ofertą. Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1) Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ZAŁĄCZNIK Nr 1 - dokument musi zostać złożony w formie oryginału.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Złożona oferta winna zawierać: 1. Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2. Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ZAŁĄCZNIK Nr 1 - dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 3. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 2), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 4. Oświadczenie zgodne z art. 24 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 4). Dokument aktualny, złożony w formie oryginału. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do grupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 7. Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów, o których mowa w wierszu 6 niniejszej tabeli, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii pełnomocnictwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 8. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie i ustalenia pełnomocnika należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie, oraz przedstawić pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej te podmioty. Oryginał, z treści którego musi wynikać sposób reprezentacji w niniejszym postępowaniu. (Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczeń). 9. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o których mowa w wierszu poniżej (wzór - Załącznik nr 5). Oryginał dokumentu z którego, musi wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę cateringową odpowiadającą przedmiotowi zamówienia polegającą na przygotowywaniu, dostarczaniu i podawaniu posiłków (śniadania, obiady, kolacje) wykonywaną codziennie o wartości minimum 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto) - w ramach jednej umowy/kontraktu z potwierdzeniem że usługa te została wykonana lub jest wykonywana należycie Dokument złożony w formie oryginału 10. Dokumenty potwierdzające, że usługi, o których mowa powyżej, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dokumenty złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, wystawione przez zleceniodawcę usług, potwierdzające, że wymienione powyżej usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiająca wymaga minimum jednego dowodu, potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie usługi, której opis został określony w powyższej pozycji niniejszej tabeli. 11. Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiająca dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 1) przedmiotu umowy, pod warunkiem, że będą one korzystne np. finansowo, dla Zamawiającej albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności 2) podwykonawców 3) zmiany stawki podatku VAT 4) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa 5) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz 2. Zmiany o których mowa powyżej wymagają pisemnej akceptacji zamawiającej oraz sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej 3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: powyżej wskazanej strony internetowej oraz w siedzibie Zamawiającej przy ul. Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny pok nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie