Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Częstochowa: Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 25597 - 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. 2. W chwili obecnej Zamawiająca posiada dwa układy pomiarowe rozliczające zużytą energię elektryczną, zlokalizowane przy: a) ul. Sabinowskiej 62/64, w grupie taryfowej C22a; moc umowna 250 kW b) ul. Artyleryjskiej 1, w grupie taryfowej G11; moc umowna 26 kW. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej w celu jej dostarczenia do w/w obiektów odbiorcy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej oraz opomiarowaniem energii. 4. Szacunkowa ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określanych w powyżej szacuje się w wysokości 860 000 kWh w tym: - 830 000 kWh dla punktu poboru rozliczanego w grupie taryfowej C22a; - 30 000 kWh dla punktu poboru rozliczanego w grupie taryfowej G11. 5. Podane szacowane zużycie energii elektrycznej zostało obliczone na podstawie uśrednionego rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych. Faktyczne zużycie energii elektrycznej zależne będzie między innymi od ilości osób przebywających w Szkole, temperatur zewnętrznych i innych. W związku z czym nie ma możliwości określenia minimalnej i maksymalnej ilości energii elektrycznej, która zostanie zakupiona u Sprzedawcy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania szacowanej ilości energii co nie będzie skutkowało powstaniem jakichkolwiek roszczeń finansowych po stronie Sprzedawcy. 6. W przypadku zmiany ilości punktów poboru lub znaczącej zmiany mocy punktów poboru w trakcie obowiązywania umowy, zostanie zmieniony Załącznik nr 1 do umowy bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana Załącznika nr 1 do umowy nie stanowi zmiany warunków umowy. 7. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, którym na terenie miasta Częstochowa jest Tauron Dystrybucja S.A. 8. Sprzedawca w imieniu Kupującej dopełni wszelkich wymagań technicznych i formalności związanych z zapewnieniem dystrybucji sprzedawanej energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Kupująca udzieli Sprzedawcy stosownego pełnomocnictwa do wykonania wymienionych wyżej czynności. 9. Opis przedmiotu zamówienia stanowią odpowiednio dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej Załączniki nr 1 (A i B) do SIWZ. 10. Zamawiająca udostępni wszystkie posiadane dane o punktach poboru energii niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy. 11. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z istotnymi postanowieniami zawartej umowy, złożonej oferty oraz niniejszej siwz. 12. Miejsce realizacji zamówienia będą wskazane powyżej obiekty Zamawiające. 13. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1.05.2016 r. do 30.04.2017 r.

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.05.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000. Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli przed upływem terminu składania ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez zamawiającą w niniejszej SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 6. Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą). 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w jednej ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony. 8. Zamawiająca zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiająca niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Zamawiająca zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.; 2) wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na podjęcie działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym tj. obrotem, energią elektryczną

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 3 dostawy (w ramach 3 odrębnych kontraktów), polegających na sprzedaży energii elektrycznej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każdy z trzech kontraktów, z potwierdzeniem, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Kompletna oferta winna składać się z następujących dkumentów: 1. Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0 do siwz. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2. Oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: TAURON Dystrybucja S.A. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. Z treści oświadczenia wino wynikać, iż składający ofertę posiada zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego: TAURON Dystrybucja S.A. oraz jej numer, datę zawarcia oraz okres na jaki została zawarta. Dopuszcza się wykorzystanie wzoru oświadczenia przygotowanego przez Zamawiającą stanowiącego Załącznik nr 6 do siwz. 3. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 2 do siwz), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 4. Aktualna koncesja potwierdzająca posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem publicznym. Dokument aktualny złożony w formie oryginału lub kserokopii. Wszystkie strony kopii dokumentu poświadczone za zgodność z oryginałem. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), przedsiębiorstwo energetyczne, czyli podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną powinien posiadać następującą koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: - aktualna koncesja wydana przez Prezesa URE w zakresie obrotu energią elektryczną, wymagana na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne. 5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 3 dostawy (w ramach 3 odrębnych kontraktów), polegających na sprzedaży energii elektrycznej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każdy z trzech kontraktów. Wykonawca w wykazie wykonanych dostaw winien podać wartość, przedmiot, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane. (wzór załącznik nr 4 do siwz) 6. Dowody potwierdzające, że dostawy o których mowa powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dokumenty złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, wystawione przez podmioty na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 7. Oświadczenie zgodne z art. 24 oraz prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3 do siwz), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 5) Dokument aktualny, złożony w formie oryginał. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do krupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 10. Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów rejestracyjnych, o których mowa w wierszach powyżej, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 11. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie oraz jaka jest ich reprezentacja. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczenia/ń). 12. Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10

 

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji: a) wystąpienia siły wyższej, b) wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług lub stawek podatku akcyzowego, d) zmiany podmiotu odpowiedzialnego za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu. 2. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego Załącznikiem Nr 1 do umowy lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez konieczności renegocjowania warunków Umowy.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: powyżej wskazanej strony internetowej oraz w siedzibie Zamawiającej przy ul. Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny pok nr 12.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania takiej umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy odrębnym pismem. Wykonawca taki zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie