DOSTAWA UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO, SŁUŻBOWEGO ORAZ ODZIEŻY SPECJALNEJ DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Częstochowa: DOSTAWA UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO, SŁUŻBOWEGO ORAZ ODZIEŻY SPECJALNEJ DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE
Numer ogłoszenia: 40903 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO, SŁUŻBOWEGO ORAZ ODZIEŻY SPECJALNEJ DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów umundurowania wyjściowego, służbowego oraz odzieży specjalnej, w następującym asortymencie i ilościach: lp./oznaczenie zadania/przedmiot zamówienia/Zamówienie zasadnicze (minimalna ilość)/Zamówienie prawo opcji; 1 ZADANIE I Mundur wyjściowy męski z obszytymi naramiennikami i oznakami roku nauki 80 szt. 20 szt.; 2 ZADANIE II Mundur służbowy męski z obszytymi naramiennikami 80 szt. 20 szt.; 3 ZADANIE III Spodnie letnie 80 par 20 par; 4 ZADANIE IV Buty dla kadry dowódczo- sztabowej 10 par Nie dotyczy, Półbuty służbowe 80 par 20 par, Botki ocieplane męskie 75 par 20 par, Obuwie koszarowe 95 par 20 par; 5 ZADANIE V Kurtka 3/4 85 szt. 20 szt.; 6 ZADANIE VI Koszula wyjściowa PSP z długim rękawem 90 szt. 20 szt., Koszula służbowa PSP z długim rękawem 180 szt. 20 szt.; 7 ZADANIE VII Sweter służbowy PSP 85 szt. 20 szt.; 8 ZADANIE VIII Czapka wyjściowa zimowa rogatywka podoficera 95 szt. 20 szt., Czapka wyjściowa zimowa rogatywka z haftem młodszego aspiranta 84 szt. Nie dotyczy, Czapka wyjściowa zimowa rogatywka młodszego brygadiera 5 szt. Nie dotyczy; 9 ZADANIE IX Beret 80 szt. 20 szt., Czapka służbowa zimowa z haftowanym wizerunkiem orła 85 szt. 20 szt.; 10 ZADANIE X Sznur galowy podoficera 30 szt. Nie dotyczy, Sznur galowy aspiranta 84 szt. Nie dotyczy; 11 ZADANIE XI Rękawiczki zimowe 85 par 20 par; 12 ZADANIE XII Pasek do spodni 85 szt. 20 szt.; 13 ZADANIE XIII Krawat 85 szt. 20 szt.; 14 ZADANIE XIV Szaliki zimowe 85 szt. 20 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz informacje dotyczące rozmiarów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2006, Nr 4, poz. 25) oraz Zarządzeniem Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z dnia 23.10.2009 r.) 4. Wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące max. 60 miesięcy (kryterium oceniane) 5. Zamawiająca przewiduje możliwość zwiększenia minimalnej ilości towarów wymienionych w tabeli z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia w okresie realizacji umowy minimalnej ilości towarów do maksymalnej ilości wskazanej w tabeli 6. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającej z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającą z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu; 7. Wyżej wymienione przedmioty zamówienia muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1.I ÷ 1.XIV; 8. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do siedziby zamawiającej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64. 9. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego dokumentem WZ i doręczenia faktury. 10. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 20% ogólnej ilości towaru nowego i nieużywanego określonego w przedmiocie zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru towaru na towar nowy o innym rozmiarze. 11. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054, ze zm). 12. Oferowany do sprzedaży towar winien być nowy i w pierwszym gatunku. 13. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.80.00.00-7, 18.44.33.20-5, 18.44.33.10-2, 18.42.20.00-3, 18.42.40.00-7, 18.42.50.00-4, 18.42.30.00-0, 35.81.11.00-3, 18.22.32.00-0, 18.23.40.00-8, 18.23.53.00-8, 18.33.20.00-5, 18.42.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości według poniższej tabeli: Lp./Nr zadania/Wysokość wadium 1 ZADANIE I 1300,00 zł; 2 ZADANIE II 1100,00 zł; 3 ZADANIE III 400,00 zł; 4 ZADANIE IV 1100,00 zł; 5 ZADANIE V 800,00 zł; 6 ZADANIE VI 400,00 zł; 7 ZADANIE VII 200,00 zł; 8 ZADANIE VIII 600,00 zł; 9 ZADANIE IX 300,00 zł; 10 ZADANIE X Nie wymaga się; 11 ZADANIE XI Nie wymaga się; 12 ZADANIE XII Nie wymaga się; 13 ZADANIE XIII Nie wymaga się; 14 ZADANIE XIV Nie wymaga się. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000. Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli w dniu otwarcia ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającą w niniejszej SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ . 6. Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą). 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w jednej ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony. 8. Zamawiająca zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiająca zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiająca niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiająca zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawca traci wadium, gdy: 1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy (wezwanie do uzupełnienia dokumentów), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ZAŁĄCZNIK Nr 1.I÷1.IV- dokument musi zostać złożony w formie oryginału.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2) Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ZAŁĄCZNIK Nr 1- dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 3) Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 2), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 4) Oświadczenie zgodne z art. 24 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 5) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 4). Dokument aktualny, złożony w formie oryginału. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do grupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 7) Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów, o których mowa w wierszach powyżej, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii pełnomocnictwa potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 8) W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie oraz jaka jest ich reprezentacja. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczenia/ń). 9) Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) konieczności wprowadzenie korzystnych dla Kupującej zmian cech towaru; b) konieczności korzystnej zmiany wynagrodzenia, związanej ze zmianą cech towaru; c) gdy świadczenie Sprzedawcy stało się z przyczyn obiektywnych świadczeniem niemożliwym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; d) likwidacji przedsiębiorstwa wykonawcy, ogłoszenia jego upadłości, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość ze względu na to, że majątek upadłego nie wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania, a także w przypadku powzięcia przez Zamawiającą wiadomości o zaistnieniu lub możliwość zaistnienia w krótkim czasie niewypłacalności Wykonawców; e) wystąpienia uzasadnionych, obiektywnych i niezależnych od Sprzedawcy ani Kupującej okoliczności powodujących przedłużenie terminu realizacji zamówienia; f) zmiany stawki podatku VAT, co zostanie unormowane odpowiednim aneksem do umowy - dotyczy ceny brutto; g) gdy zajdą przesłanki określone w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: powyżej wskazanej strony internetowej oraz w siedzibie Zamawiającej przy ul. Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny pok nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o dacie i miejscu (siedziba Zamawiającej) zawarcia umowy w terminie, określonym zgodnie z art. 94. ust. 1 lub 2 (patrz pkt. 14.32 ppkt 4) siwz). 2. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy będzie zobowiązany dostarczyć uchwałę, zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (pięć procent) ceny ofertowej (brutto). Dotyczy to zadania I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mundur wyjściowy męski z obszytymi naramiennikami i oznakami roku nauki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mundur wyjściowy męski z obszytymi naramiennikami i oznakami roku nauki 80 szt.(zamówienie zasadnicze- minimalna ilość) 20szt. (zamówienie w ramach prawa opcji).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.81.11.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mundur służbowy męski z obszytymi naramiennikami.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mundur służbowy męski z obszytymi naramiennikami 80 szt. (zamówienie zasadnicze- minimalna ilość) 20 szt. (zamówienie w ramach prawa opcji).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.81.11.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Spodnie letnie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Spodnie letnie 80 par (zamówienie zasadnicze- minimalna ilość) 20 par (zamówienie w ramach prawa opcji).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.23.40.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Buty dla kadry dowódczo- sztabowej, półbuty służbowe, botki ocieplane męskie,obuwie koszarowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Buty dla kadry dowódczo- sztabowej 10 par, nie dotyczy zamówienie w ramach prawa opcji; Półbuty służbowe 80 par (zamówienie zasadnicze- minimalna ilość) 20 par (zamówienie w ramach prawa opcji);Botki ocieplane męskie 75 par (zamówienie zasadnicze- minimalna ilość) 20 par (zamówienie w ramach prawa opcji); Obuwie koszarowe 95 par (zamówienie zasadnicze- minimalna ilość) 20 par (zamówienie w ramach prawa opcji). Termin wykonania zamówienia: buty dla kadry dowódczo-sztabowej- do 15.07.2016roku; obuwie koszarowe- do 18.08.2016 roku; półbuty służbowe, botki ocieplane- do 16.09.2016 roku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.80.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 15.07.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurtka 3/4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurtka 3/4 85 szt. (zamówienie zasadnicze- minimalna ilość) 20szt.(zamówienie w ramach prawa opcji).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.22.32.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Koszula wyjściowa PSP z długim rękawem, Koszula służbowa PSP z długim rękawem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koszula wyjściowa PSP z długim rękawem 90 szt.(zamówienie zasadnicze-minimalna ilość) 20 szt.(zamówienie w ramach prawa opcji), Koszula służbowa PSP z długim rękawem 180 szt.(zamówienie zasadnicze-minimalna ilość) 20szt.(zamówienie w ramach prawa opcji).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.33.20.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Sweter służbowy PSP.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sweter służbowy PSP 85 szt.(zamówienie zasadnicze-minimalna ilość) 20 szt.(zamówienie w ramach prawa opcji).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.23.53.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Czapka wyjściowa zimowa rogatywka podoficera, czapka wyjściowa zimowa rogatywka z haftem młodszego aspiranta, czapka wyjściowa zimowa rogatywka młodszego brygadiera.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czapka wyjściowa zimowa rogatywka podoficera 95 szt.(zamówienie zasadnicze-minimalna ilość) 20 szt.(zamówienie w ramach prawa opcji); czapka wyjściowa zimowa rogatywka z haftem młodszego aspiranta 84 szt., nie dotyczy zamówienie w ramach prawa opcji; czapka wyjściowa zimowa rogatywka młodszego brygadiera 5 szt., nie dotyczy zamówienie w ramach prawa opcji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.44.33.20-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Beret, czapka służbowa zimowa z haftowanym wizerunkiem orła.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Beret 80 szt.(zamówienie zasadnicze-minimalna ilość) 20 szt.(zamówienie w ramach prawa opcji); Czapka służbowa zimowa z haftowanym wizerunkiem orła 85 szt. (zamówienie zasadnicze-minimalna ilość) 20 szt.(zamówienie w ramach prawa opcji).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.44.33.20-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Sznur galowy podoficera, sznur galowy aspiranta.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sznur galowy podoficera 30 szt., nie dotyczy zamówienie w ramach prawa opcji; Sznur galowy aspiranta 84 szt., nie dotyczy zamówienie w ramach prawa opcji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Rękawiczki zimowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawiczki zimowe 85 szt.(zamówienie zasadnicze-minimalna ilość) 20 szt.(zamówienie w ramach prawa opcji).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.40.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pasek do spodni.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pasek do spodni 85 szt.(zamówienie zasadnicze-minimalna ilość) 20 szt.(zamówienie w ramach prawa opcji).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.50.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Krawat.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krawat 85 szt.(zamówienie zasadnicze-minimalna ilość) 20 szt.(zamówienie w ramach prawa opcji).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.30.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Szaliki zimowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szaliki zimowe 85 szt.(zamówienie zasadnicze-minimalna ilość) 20 szt. (zamówienie w ramach prawa opcji).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.20.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5