Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz ciastek suchych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Częstochowa: SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ORAZ CIASTEK SUCHYCH DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE
Numer ogłoszenia: 67137 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej , ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 378 53 00, 378 53 01, faks (034) 378 53 32.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cspsp.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMODZIELNA PAŃSTWOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE MAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ORAZ CIASTEK SUCHYCH DO CENTRALNEJ SZKOŁY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie: ZADANIE A: artykułów spożywczych, których szczegółowe zestawienie asortymentowo-ilościowe stanowi załącznik nr 1.A do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1.A do SIWZ. oraz ZADANIE B: ciastek suchych, których szczegółowe zestawienie asortymentowo-ilościowe stanowi załącznik nr 1.B do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1.B do SIWZ. 2. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w niniejszej SIWZ oraz dołączonych do niej załącznikach. 3. W przypadku zastosowania wyrobów równoważnych należy załączyć do oferty dodatkowe opisy zaoferowanych produktów, sporządzone w formie porównania produktów wymaganych przez Zamawiającą z produktami równoważnymi, oferowanymi przez Wykonawcę. Zamawiająca dokona analizy porównania niniejszego opisu. W przypadku zaistnienia rozbieżności i stwierdzenia, iż zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającą, treść oferty zostanie uznana za nieodpowiadającą treści siwz. Oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp 4. Wymienione w Załącznikach 1.A oraz 1.B ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmianie w zależności od ilości osób szkolonych i w przypadku zaistnienia sytuacji, których Zamawiająca nie mogła wcześniej przewidzieć. 5. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do stołówki na terenie zamawiającej tj. Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64. 6. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego dokumentem WZ i doręczenia faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każdą zrealizowaną dostawę. 7. Oferowany do sprzedaży towar winien być świeży i w pierwszym gatunku. 8. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie.

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.33.00.00-0, 03.14.21.00-9, 15.61.00.00-7, 15.41.10.00-2, 15.86.00.00-4, 15.81.21.00-4, 15.84.00.00-8.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: ZADANIE I- 4000,00 zł; ZADANIE II- 600,00 zł 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000. Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli przed upływem terminu składania ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804) 3. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde pisemne wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez zamawiającą w niniejszej SIWZ. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 6.Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą). 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w jednej ze wskazanych wyżej form zostanie wykluczony. 8.Zamawiająca zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiająca zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.Zamawiająca niezwłocznie zwróci wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiająca zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11.Wykonawca traci wadium, gdy: 1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiająca nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia nie spełnia

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 

 • inne dokumenty

  Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ZAŁĄCZNIK Nr 1.1A i/lub 1.1B - dokument musi zostać złożony w formie oryginału

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Kompletna oferta winna zawierać: 1) Wypełniony, ostemplowany i podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy formularz OFERTOWY wykonany wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 0. Dopuszcza się wypełnienie formularza sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, iż będzie on czytelny. Dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 2) Zestawienie asortymentowo - ilościowo - cenowe, uzupełnione w odniesieniu do zadania, do którego przystępuje Wykonawca, uszczegółowione i podpisane przez osobę/y upoważnioną/e ze strony Wykonawcy - ZAŁĄCZNIK Nr 1.A i/lub 1.B do SIWZ - oryginał. Dopuszcza się złożenie załącznika sporządzonego przez Zamawiającą, pod warunkiem, że będzie on czytelny. Treść załącznika musi być tożsama z treścią załącznika sporządzonego przez Zamawiającą. 3) Podpisany / zaparafowany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ZAŁĄCZNIK Nr 1.1A i/lub 1.1B - dokument musi zostać złożony w formie oryginału. 4) Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 2), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 5) Oświadczenie zgodne z art. 24 prawa zamówień publicznych (wg wzoru - ZAŁĄCZNIK Nr 3), złożone w formie oryginału ostemplowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e. 6) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) lub informacja, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5. (wzór - ZAŁĄCZNIK Nr 4). Dokument aktualny, złożony w formie oryginału. Z treści dokumentu musi wynikać lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do grupy kapitałowej lub brak przynależności do grupy kapitałowej. 7) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, złożone w formie oryginału lub kserokopii. Kserokopia winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 8) Upoważnienia lub pełnomocnictwa uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub z dokumentów, o których mowa w wierszu 7 niniejszej tabeli, złożone w formie oryginału dokumentu lub kserokopii pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Z dokumentu musi wynikać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 9) W przypadku podmiotów występujących wspólnie, w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie należy zaznaczyć, które podmioty występują wspólnie oraz jaka jest ich reprezentacja. Zamawiająca wymaga od podmiotów występujących wspólnie potwierdzenia powyższego przez złożenie oświadczenia/ń). 10) Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - przelew na konto, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu musi zostać złożony z ofertą luzem, w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Zmiana cen umówionych jest możliwa jedynie w sytuacji gdy: 1) na lokalnym rynku hurtowym ceny na te same produkty wzrosną o minimum 5%. W takim przypadku cena wzrośnie o uśredniony wskaźnik wzrostu cen ustalony przez Zamawiającą na podstawie cen z trzech punktów sprzedaży hurtowej na terenie Częstochowy; 2) zmianie ulegnie stawka podatku VAT; 3) zajdą przesłanki określone w art. 144. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164); 2. Zmiana cen nastąpić może na wniosek z uzasadnieniem o zmianie cen, który powinien zostać złożony przez stronę wnioskującą 7 dni wcześniej, przed zaproponowaną datą zmiany cen. Zmiana może zostać dokonana jedynie za zgodą obu stron i wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 3. Dopuszcza się wprowadzenie towaru zamiennego w stosunku do towaru przewidzianego w siwz jeżeli w wyniku konieczności zastosowania zamiennego minimum równoważnego towaru, spełniającego parametry i warunki określone w siwz np. z powodu wycofania z produkcji wymienionego w umowie towaru, braku możliwości nabycia a nie wykracza on poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a towar nie będzie towarem dodatkowym w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cspsp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: powyżej wskazanej strony internetowej oraz w siedzibie Zamawiającej przy ul. Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny pok nr 12.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa - Budynek Administracyjny.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy odrębnym pismem. Wykonawca taki zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (pięciu procent) ceny ofertowej (brutto). 2. Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy będzie zobowiązany dostarczyć uchwałę, zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp./Asortyment/Waga/J.m./Ilość: 1.Cukier 1000g kg 5500; 2. Mąka pszenna 1000g kg 1300; 3.Mąka ziemniaczana 1000g kg 50; 4. Sól 1000g kg 1200; 5. Ryż biały długoziarnisty 1000g kg 600; 6. Kasza jęczmienna 1000g kg 300; 7. Kasza gryczana 1000g szt 200; 8. Kasza manna błyskawiczna 400g szt. 200; 9. Bułka tarta 500g szt. 1000; 10. Musli owocowe różne rodzaje 350g szt. 250; 11. Płatki jęczmienne błyskawiczne 400g szt. 200; 12. Płatki kukurydziane 600g szt. 400; 13. Makaron nitka 1000g kg 300; 14. Makaron kolanko 1000g kg 400; 15. Makaron muszelka 1000g kg 300; 16. Makaron świderka 1000g kg 300; 17. Makaron spaghetti Lubella- lub równoważne * 500g szt. 600; 18. Makaron łazanka 1000g kg 300; 19. Makaron zacierka 1000g kg 50; 20. Pieprz czarny mielony 650g szt. 60; 21 Ziele angielskie 400g szt. 30; 22. Liść laurowy 100g szt. 45; 23. Papryka słodka 650g szt. 15; 24. Papryka ostra 650g szt. 10; 25. Majeranek 130g szt. 120; 26. Kwasek cytrynowy 500g szt. 60; 27. Imbir 500g szt. 6; 28. Gałka muszkatałowa 500g szt. 5; 29. Zioła prowansalskie 100g szt. 10; 30. Cynamon 15g szt. 50; 31. Przyprawa gyros 500g szt. 4; 32.Curry 500g szt. 4; 33.Przyprawa do kurczaka 500g szt. 4; 34.Żelatyna 50g szt. 80; 35. Rosół w kostkach /0,01/kg 10g szt. 8000; 36. Przyprawa Kucharek - lub równoważne * 1000g kg 500; 37. Przyprawa w płynnie 1000ml szt. 400; 38. Barszcz czerwony 1400g szt. 25; 39. Sos do Spaghetti Napoli 1000g szt. 30; 40. Sos do Spaghetti Boloness 1000g szt. 30; 41. Sos sałatkowo-ogrodowy 700g szt. 45; 42. Sos zielony z pieprzem 850g szt. 10; 43. Chrzan 900g szt. 400; 44. Majonez 700g szt. 900; 45. Musztarda 1000g szt. 450; 46. Ketchup Pudliszki - lub równoważne * 990g szt. 500; 47.Koncentrat pomidorowy Pudliszki - lub równoważne * 950g szt. 600; 48.Groszek konserwowy 400g szt. 400; 49. Fasolka konserwowa czerwona 400g szt. 300; 50. Kukurydza konserwowa 400g szt. 900; 51. Seler konserwowy 320g szt. 50; 52. Żur 500ml szt. 800; 53. Ocet 500ml szt. 80; 54. Olej roślinny 1000ml l 400; 55. Olej roślinny 3000ml szt 150; 56. Miód 380g szt. 250; 57.Miód jednorazowy 25g szt. 7500; 58. Dżem owocowy - lub równoważne * 280g szt. 1500; 59. Dżem owocowy jednorazowy 25g szt. 10000; 60.Marmolada wieloowocowa 320g szt. 300; 61. Galaretka owocowa 75g szt. 200; 62. Syrop owocowy 440ml szt. 300; 63. Ananas puszka 560g szt. 200; 64. Brzoskwinia puszka 850g szt. 100; 65. Herbata liściasta 100g szt. 2800; 66. Herbata ekspresowa w kopertkach 2g 100torebek szt. 240; 67. Paluszki z sezamem 70g szt. 2000; 68. Paluszki słone 70g szt. 2000; 69. Ogórki konserwowe 870g szt. 2900;70. Papryka konserwowa 870g szt. 1200; 71. Buraki konserwowe 870g szt. 700; 72. Sałatka wielowarzywna 870g szt. 650; 73. Sałatka obiadowa 870g szt. 300; 74. Sałatka grecka 870g szt. 350; 75. Kapusta czerwona konserwowa 870g szt. 700; 76. Oliwki zielone 900g szt. 10; 77. Oliwki czarne 900g szt. 10; 78. Oliwa z oliwek 1000ml l 30; 79. Koncentrat buraczany 300ml szt. 100; 80. Podgrzybek suszony 1000g kg 4; 81. Prawdziwek suszony 1000g kg 4; 82. Susz owocowy 1000g kg 20; 83.Rodzynki 200g szt. 100; 84 Śliwka suszona 150g szt. 50; 85.Morela suszona 150g szt. 50; 86. Migdały płatki 100g szt. 50; 87. Słonecznik łuskany 200g szt. 50; 88. Dynia pestki 200g szt. 50; 89. Kawa rozpuszczalna jednorazowa 2g x 100 op. 25; 90. Kawa rozpuszczalna 200g szt. 260; 91. Kawa ziarnista Galaxia Arabica-lub równoważne * 250g szt. 150; 92. Kawa Inka 150g szt. 350; 93. Kakao naturalne 150g szt. 100; 94. Ryż paraboiled 5000g opak 10; 95. Zupka chińska Kurczak złoty, Kurczak łagodny 70g opak 500; 96. Zupa błyskawiczna Danie w 5 minut w kubkach różne rodzaje 55g-60g szt. 1000; 97. Gorący kubek- rożne smaki 16g-25g szt. 800; 98. Słodko-pikantny sos Chili 900g szt 40; 99. Cukier jednorazowy 5gx100 op 45.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.33.00.00-0, 03.14.21.00-9, 15.61.00.00-7, 15.41.10.00-2, 15.86.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sukcesywne dostawy ciastek suchych.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp./Asortyment/Waga/Poj. opak./Ilość:1. Chałwa szt. 100g 400; 2. Czekolada nadziewana szt. 100g 1500; 3. Czekolada mleczna szt. 100g 1500; 4. Ciastka maślane opak. 150g 250; 5. Ciastka deserowe z cukrem opak 150g 250; 6.Batony czekoladowy Grześki - lub równoważne* szt. 36g 1000; 7. Batony czekoladowe Mars - lub równoważne* szt 42g 1000; 8. Delicje szampańskie opak. 147g 280; 9. Ciastka markizy kg 15; 10. Ciastka pasja kokosowa kg 15; 11. Ciastka pasja adwokat kg. 15; 12. Ciastka wilczy apetyt kg. 15; 13. Ciastka bambino kg. 10; 14. Ciastka pałeczki kremowe kg. 15;15.Ciastka słomka ptysiowa kg 10; 16. Ciastka koktajlowe mieszanka familijna kg 30;17. Łakotki owsiane korzenne opak. 171g 120;18.Łakotki kokosowe opak. 168g 150; 19. Łakotki kakaowe opak. 168g 150; 20.Wafle familijne jutrz. opak. 180g 160; 21. Prince polo max - lub równoważne* szt. 50g 1300; 22.Princessa max- lub równoważne* szt. 49g 1200; 23.Jeżyki opak. 140g 180; 24.Pierniczki precle czekoladowe opak 400g 80; 25.Wafle torcikowe opak 160g 150; 26.Krakersy mix słone opak 500g 100.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.21.00-4, 15.84.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.