Spotkanie dotyczące budowy Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

W dniach 12-14.12.2016 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie Zespołu, powołanego Decyzją Nr 69 Komendanta Głównego PSP, do opracowania dokumentacji przetargowej do budowy Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

 Przedmiotem prac było w szczególności zakończenie działań w zakresie:
- opisu przedmiotu zamówienia;
- ustalenia warunków udziału w postępowaniu;
- ustalenia kryteriów oceny ofert;
- określenia ilości części zamówienia, a w konsekwencji uzasadnienia niedokonania podzielenia zamówienia na części;
- oszacowania wartości przedmiotu zamówienia;
- istotnych postanowień umowy (w szczególności: zasad odbioru przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wysokości kar za nieterminowość, brzegowych warunków gwarancji i rękojmi, przeszkolenia, itp.).

W dwóch pierwszych dniach spotkania uczestniczył st. bryg. Krzysztof Hejduk – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, który zgodnie z zapisami w/w Decyzji sprawuje nadzór na pracą Zespołu.

Ponadto w przedsięwzięciu udział wzięli st. bryg. Zbigniew Góral – dyrektor Biura Informatyki i Łączności Komendy Głównej PSP (przewodniczący Zespołu – odpowiedzialny, w szczególności za opracowanie „Wymagań niefunkcjonalnych do budowy nowego SWD PSP”) oraz bryg. Paweł Leszko, zastępca dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP (zastępca przewodniczącego Zespołu – odpowiedzialny, w szczególności za opracowanie „Wymagań funkcjonalnych do budowy nowego SWD PSP”).

W składzie Zespołu powołanego wyżej wymienioną decyzją, jako jego członkowie, znaleźli się przedstawicie komendy głównej, komend wojewódzkich oraz komend powiatowych i miejskich PSP.