Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Wszyscy kadeci XX Turnusu Dziennego Studium Aspirantów, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, uzyskali tytuł Ratownika zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. z późń. zm.

Galeria zdjęć
Szkolenie rozpoczęło się we wrześniu w ramach przedmiotu szkolnego Ratownictwo Medyczne / KPP. Przez 2 miesiące słuchacze XX Turnusu DSA odbywali szkolenie teoretyczne, natomiast w listopadzie i grudniu uczestniczyli w intensywnych ćwiczeniach odbywających się w laboratorium ratownictwa medycznego oraz na szkolnym poligonie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje 22 godziny zajęć teoretycznych i co najmniej 44 godziny zajęć praktycznych. Do zajęć wykorzystywano specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu laboratorium ratownictwa medycznego Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz infrastrukturę poligonu Szkoły.

Zajęcia prowadzone były przez lekarza systemu PRM, ratowników medycznych i pielęgniarki systemu posiadających co najmniej 3 letnie doświadczenie w medycznych czynnościach ratunkowych. Komisja egzaminacyjna powołana przez Szkolnego Koordynatora Ratownictwa Medycznego po przeprowadzeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego potwierdziła kwalifikacje do wykonywania czynności medycznych przez uczniów pierwszego rocznika Dziennego Studium Aspirantów.

Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym  Ratownikiem może być osoba:
1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek;
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy  i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:
1) resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
2) tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
3) unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
4) ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
5) prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
6) stosowanie tlenoterapii biernej;
7) ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
8) wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
9) prowadzenie wstępnej segregacji medycznej.