Szkolenie strażaków z Mołdawii tura II

W dniach od 18 marca do 28 marca 2013r. Centralna Szkoła PSP realizowała szkolenie dla 10 ratowników Straży Pożarnej z Mołdawii. St. bryg. mgr inż. Marek Chmiel Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie konsekwentnie realizuje ścisłą współpracę zagraniczną ze strażakami z Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Czech, Słowacji. Dzięki takim wspólnym szkoleniom stale podnoszony jest poziom zajęć dydaktycznych w częstochowskiej szkole.
Szkolenie w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie realizowane było w ramach projektu: „ROZPOZNAWANIE i LIKWIDACJA ZAGROŻEŃ w CZASIE POŻARÓW, RATOWNICTWA CHEMICZNEGO i TECHNICZNEGO” i było jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowego na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W ramach projektu ratownicy z Mołdawii zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania i likwidacji zagrożeń w ratownictwie chemicznym i technicznym. Dobór tematów został określony na podstawie wspólnych uzgodnień stron. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach, przez kadrę CS PSP oraz specjalistów zewnętrznych. Wspólne ćwiczenia naszych gości z Mołdawii z obsadą szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej były doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach.
Szkolenie zrealizowane w Centralnej Szkole PSP, przyczyniło się do wzrostu kompetencji służb publicznych Mołdawii, a tym samym pozwoliło na podniesienie efektywności wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego. 
Realizowany projekt jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy, w ramach której przeszkolono ratowników z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego. Szkolenia w roku bieżącym adresowane są do ratowników z Ukrainy, Mołdawii i Afganistanu. 

Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :

• Rozpoznawanie zagrożeń - oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie,
• Taktyka w ratownictwie chemicznym,
• Sprzęt do ograniczania rozlewów olejowych,
• Kierowanie działaniami ratowniczymi, koordynacja działań, współdziałanie z mediami,
• Ratownictwo po wypadkach budowlanych, poszukiwanie zaginionych,
• Podstawy prawne organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Polsce,
• Zagrożenia chemiczne i ekologiczne – źródła, przyczyny i skutki ich występowania. 
• Taktyka w ratownictwie ekologicznym, 
• Rozpoznawanie zagrożeń - sprzęt kontrolno – pomiarowy do oznaczania niebezpiecznych związków chemicznych, 
• Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań, 
• Odzież oraz sprzęt ochrony osobistej ratownika,
• Podział środków gaśniczych i ich działanie. Podręczny sprzęt gaśniczy,
• Gaszenie pożarów substancji szczególnie niebezpiecznych i innych,
• Stałe urządzenia gaśnicze: wodne, pianowe, proszkowe, gazowe, aerozolowe,
• Temperatura pracy urządzeń elektrycznych. Przyczyny występowania zagrożeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych. Bezpieczeństwo pożarowe w zakresie użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych – zagadnienia prawne. Statystyki przyczyn pożarów w Polsce. Przykłady pożarów spowodowanych zjawiskami w urządzeniach i instalacjach elektrycznych,
• Badanie: przewodów i kabli elektrycznych w warunkach przeciążenia, połączeń styków w urządzeniach i aparatach elektrycznych,
• Wypadki w komunikacji drogowej z udziałem samochodów ciężarowych. Awaryjne podnoszenie samochodów ciężarowych. Analiza wybranych zdarzeń,
• Zastosowanie sprzętu medycznego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia. 
Działania realizowane w projekcie mają szczególne znaczenie dla zacieśnienia współpracy międzynarodowej dotyczącej tak ważnej dziedziny, jaką jest doskonalenie służb ratowniczych. Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów. 
Przedsięwzięcie „Polska Pomoc 2012-2015”, który Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa. Ratownicy z Mołdawii wrócą do swojego kraju z m.in.:
- ubraniami i obuwiem specjalnym,
- detektorem wielogazowym,
- zestawami do zabezpieczenia terenu akcji,
- ubraniami gazoszczelnymi,
- maskami z filtropochłaniaczami, 
- zestawami do dekontaminacji.

W ramach programu kulturalnego przygotowano wyjazd i zwiedzanie Krakowa. Nasi goście odwiedzili Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W trakcie zakończenia szkolenia Komendant CS PSP st. bryg. Marek Chmiel powiedział: 
„Podczas prowadzenia zajęć nasi wykładowcy starali się przedstawić Wam praktyczne umiejętności dotyczące zasad nowoczesnego ratownictwa chemicznego i technicznego. Z perspektywy tych dziesięciu dni szkolenia utwierdziłem się w przekonaniu, że to, co robimy ma głęboki sens. Poznałem wiele ciekawych osób. Nastąpiła wymiana poglądów i doświadczeń, a także pojawiły się nowe pomysły na organizowanie kolejnych ciekawych szkoleń. 
Niezwykła atmosfera, jaka panowała podczas każdego dnia, serdeczność wszystkich stron sprawiła, że z ochotą i radością podejmiemy się kolejnych zadań w ramach partnerstwa wschodniego”.

Podczas uroczystego zakończenia szkolenia Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel wraz z podpułkownikiem Ruszyka Witalij Ivanowiczem – dowódcą delegacji strażaków z Mołdawii, zadeklarowali chęć i potrzebę dalszej współpracy.

W trakcie trwania szkolenia ratownicy z Mołdawii spotkali się z:
- Panem nadbryg. Piotrem Kwiatkowskim – Zastępcą Komendanta Głównego PSP,
- Panem nadbryg. Markiem Rączką – Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP, 
- Panem ppłk. Krzysztofem Tarapaczem – Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Częstochowie,
- Panem nadkom. Sławomirem Litwinem – Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie,
- Panem płk. Stanisławem Słyżem – Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy.

Zajęcia prowadzili pracownicy CS PSP oraz wykładowcy zewnętrzni:
bryg. Jan Kołdej – Fizykochemia Spalania,
mł. bryg. Wiesław Werner - Z-ca Dowódcy JRG – Taktyka Działań Gaśniczych, 
mł. bryg. Marek Poterek - Taktyka Działań Ratowniczych – Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne,
st. kpt. Piotr Placek – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
st. kpt. Artur Ankowski- Taktyka Działań Ratowniczych - Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne,
st. kpt. Mariusz Przygoda – Rozpoznawanie Zagrożeń - Zagrożenia w Sieciach Elektrycznych,
st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne,
kpt. Paweł Penar – Ratownictwo Medyczne,
kpt. Dawid Kręciwilk – Środki Gaśnicze,
Adrian Barasiński – Zagrożenia w Sieciach Elektrycznych,
bryg. Jacek Antos- Stałe Urządzania Gaśnicze,
bryg. Dariusz Kleszcz – Dowódca JRG Dąbrowa Górnicza – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego,
st. kpt. Artur Baszczyński - Specjalista w zakresie katastrof budowlanych – KW PSP Łódź,
asp. sztab. Krzysztof Siwicki z Chemicznej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 
w Katowicach – Piotrowicach.