Szkolenie strażaków z Mołdawii tura I

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna realizację projektu pt. „Rozpoznawanie i likwidacja zagrożeń w czasie pożarów, ratownictwa chemicznego i technicznego – szkolenia dla strażaków z Mołdawii”. Projekt jest realizowany w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012 – 2015 wdrażanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Projekt będzie realizowany modułowo, w każdym z dwóch modułów zostanie przeszkolonych 10 przedstawicieli mołdawskiej straży pożarnej. Uczestnicy szkolenia zostaną wytypowani przez Służbę Obrony Cywilnej i Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawskiej. Szkolenia odbędą się od 24 września do 5 października 2012 roku oraz od 18 do 29 marca 2013 roku.

W dniach od 24 września do 05 października 2012r. Centralna Szkoła PSP realizowała szkolenie dla 10 przedstawicieli Straży Pożarnej z Mołdawii.

St. bryg. mgr inż. Marek Chmiel Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie konsekwentnie realizuje ścisłą współpracę zagraniczną z strażakami m.in. z Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Czech, Słowacji. Dzięki takim wspólnym warsztatom stale podnoszony jest poziom szkoleń realizowanych w dynamicznie rozwijającej się częstochowskiej szkole.

Szkolenie w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie realizowane było w ramach projektu: „ROZPOZNAWANIE i LIKWIDACJA ZAGROŻEŃ w CZASIE POŻARÓW, RATOWNICTWA CHEMICZNEGO i TECHNICZNEGO”  i było jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowego na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W ramach projektu ratownicy z Mołdawii zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania i likwidacji zagrożeń w ratownictwie chemicznym i technicznym. Dobór tematów został określony na podstawie wspólnych uzgodnień stron.  Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych  oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach przez  kadrę CS PSP oraz specjalistów zewnętrznych. Wspólne ćwiczenia naszych gości z Mołdawii z obsadą szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej były doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach.

W trakcie warsztatów  strażacy z Polski i Mołdawii mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat różnic w  ratownictwie w ich krajach.

Szkolenie zrealizowane w Centralnej Szkole PSP, przyczyniło się do wzrostu kompetencji służb publicznych Mołdawii, a tym samym pozwoli na podniesienie efektywności wykonywanych zadań , poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego.

Projekt  jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy w ramach której   przeszkolono ratowników między innymi z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego. Szkolenia w roku bieżącym adresowane są do ratowników z Ukrainy, Mołdawii. 

 Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :

- Rozpoznawanie zagrożeń- oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie,

- Taktyka w ratownictwie chemicznym,

- Sprzęt do ograniczania rozlewów olejowych,

- Kierowanie działaniami ratowniczymi, koordynacja działań, współdziałanie z mediami,

- Ratownictwo po wypadkach budowlanych, poszukiwanie zaginionych,

- Podstawy prawne organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Polsce,

- Zagrożenia chemiczne i ekologiczne – źródła, przyczyny i skutki ich występowania. Taktyka w ratownictwie ekologicznym,

- Rozpoznawanie zagrożeń- sprzęt kontrolno – pomiarowy do oznaczania niebezpiecznych związków chemicznych,

- Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań,

- Odzież oraz sprzęt ochrony osobistej ratownika,

-  Podział środków gaśniczych i ich działanie. Podręczny sprzęt gaśniczy,

- Gaszenie przykładowych pożarów: substancji szczególnie niebezpiecznych i innych,

- Stałe urządzenia gaśnicze: wodne, pianowe, proszkowe, gazowe, aerozolowe,

- Temperatura pracy urządzeń elektrycznych. Przyczyny występowania zagrożeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych. Bezpieczeństwo pożarowe w zakresie użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych – zagadnienia prawne. Statystyki przyczyn pożarów w Polsce. Przykłady pożarów spowodowanych zjawiskami w urządzeniach i instalacjach elektrycznych,

- Badanie: przewodów i kabli elektrycznych w warunkach przeciążenia, połączeń styków w urządzeniach i aparatach elektrycznych,

- Wypadki w komunikacji drogowej z udziałem samochodów ciężarowych. Awaryjne podnoszenie samochodów ciężarowych. Analiza wybranych zdarzeń,

- Zastosowanie sprzętu medycznego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia.    

Działania realizowane w projekcie mają szczególne znaczenie dla zacieśnienia współpracy międzynarodowej dotyczącej tak ważnej dziedziny, jaką jest doskonalenie służb ratowniczych. Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów.

Przedsięwzięcie „Polska Pomoc 2012”, który Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa. Ratownicy z Mołdawii wrócą do swojego kraju z m.in. :

- ubraniami i obuwiem specjalnym,

- zestawami ratownictwa medycznego PSP R1,

- detektorem wielogazowym,

- zestawami do zabezpieczenia terenu akcji,

- ubraniami gazoszczelnymi,

- maskami z filtropochłaniaczami.

Uczestnicy szkolenia oprócz zajęć w CS PSP  mieli okazję zapoznania się z funkcjonowaniem KM PSP w Dąbrowie Górniczej.
W ramach programu kulturalnego przygotowano wyjazd i zwiedzanie Krakowa, a także  Klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie.  Nasi goście odwiedzili też Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Podczas uroczystego zakończenia szkolenia Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel wraz z pułkownikiem Valerim Vładimirem Cerga – dowódcą delegacji strażaków z Mołdawii zadeklarowali chęć i potrzebę dalszej współpracy.

Swoją obecnością szkolenie zaszczycili m.in.  :

- Pani Anita Kołodyńska - przedstawiciel Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

st. bryg. Zbigniew Hibner - Komendant Miejski  PSP w Częstochowie,

mł. insp.  Artur Bednarek Komendant  Miejski  Policji w Częstochowie,

ppłk dypl. Krzysztof  Tarapacz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie,

płk Stanisław Słyż – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony  

Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy,

płk Valeriu Vładimir Cerga – dowódca delegacji strażaków z Mołdawii.

- Na zakończeniu byli również obecni strażacy z Tarnopola z Ukrainy wraz z st. bryg. Winicjuszem Jarczykiem z KW PSP Katowice, który był opiekunem grupy.

 

Zajęcia prowadzili pracownicy CS PSP:

 • bryg. Jan Kołdej – Fizykochemia Spalania,
 • bryg. Roman Klecha - Dowódca JRG – Taktyka Działań Gaśniczych,
 • mł. bryg. Marek Poterek - Taktyka Działań Ratowniczych – ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
 • st. kpt. Piotr Placek – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
 • st. kpt. Artur Ankowski- Taktyka Działań Ratowniczych - ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
 • st. kpt. Mariusz Przygoda – Rozpoznawanie Zagrożeń - zagrożenia w sieciach elektrycznych,
 • st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne,
 • kpt. Paweł Penar – Ratownictwo medyczne
 • kpt. Dawid Kręciwilk – Środki gaśnicze
 • Adrian Barasiński – Zagrożenia w sieciach elektrycznych,
 • Mariusz Basiak - Stałe urządzania gaśnicze,
 • bryg. Dariusz Kleszcz – Dowódca JRG Dąbrowa Górnicza – specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego
 • st. kpt. Artur Baszczyński  - Specjalista w zakresie katastrof  budowlanych – KW PSP Łódź
 •  asp. sztab. Krzysztof Siwicki z chemicznej jednostki ratowniczo – gaśniczej 
  w Katowicach – Piotrowicach.