Szkolenie strażaków z Ukrainy tura II

W dniach od 8 do 19 kwietnia 2013r. Centralna Szkoła PSP realizowała szkolenie dla 20 przedstawicieli Straży Pożarnej z Ukrainy na czele z:
• Pułkownikiem Anatoliem Poliushkevyczem - Komendantem Zarządu Głównego Obrony Cywilnej w Obwodzie Rówieńskim,
• Pułkownikiem Mykolą Kozlovskyim – V-ce Rektorem Szkoły Straży w Winnicy,
• Pułkownikiem Anatoliem Popovem – Dowódcą Jednostki Awaryjno – Ratowniczej w Sewastopolu.

St. bryg. mgr inż. Marek Chmiel Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie konsekwentnie realizuje ścisłą współpracę zagraniczną ze strażakami z Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Czech, Słowacji. Dzięki wspólnym szkoleniom stale podnoszony jest poziom zajęć dydaktycznych w częstochowskiej szkole.

Szkolenie w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie realizowane było w ramach projektu: „Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń chemiczno – ekologicznych przy zdarzeniach masowych” i było jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W ramach projektu ratownicy z Ukrainy zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania i likwidacji zagrożeń w ratownictwie chemicznym i ekologicznym. Dobór tematów został określony na podstawie wspólnych uzgodnień. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach przez kadrę CS PSP . Wspólne ćwiczenia naszych gości z Ukrainy z obsadą szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej były doskonałym polem do wymiany doświadczeń, a zarazem stwarzały możliwość porównania procedur ratowniczych w obydwu krajach.
Szkolenie zrealizowane w Centralnej Szkole PSP, przyczyniło się do wzrostu kompetencji służb publicznych Ukrainy, a tym samym pozwoliło na podniesienie efektywności wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego. 
Realizowany projekt jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy, w ramach której przeszkolono ratowników z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego. Szkolenia w roku bieżącym adresowane są do ratowników z Ukrainy, Mołdawii i Afganistanu. 
Podczas uroczystego zakończenia szkolenia Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel wraz z pułkownikiem Romanem Ratusznym – Prorektorem Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia podpisali listy intencyjne dotyczące dalszego szkolenia i wymiany kadetów z częstochowskiej i lwowskiej szkoły pożarniczej.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :

• Zastosowanie sprzętu medycznego działaniach ratowniczo-gaśniczych,
• Parametry fizykochemiczne, toksyczne, pożarowe i wybuchowe niebezpiecznych zawiązków chemicznych,
• Rozpoznawanie zagrożeń- oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie, magazynowaniu i obrocie,
• Rozpoznawanie zagrożeń- sprzęt kontrolno- pomiarowy oznaczania niebezpiecznych związków chemicznych,
• Taktyka w ratownictwie chemicznym. Zabezpieczenie środowiska po zakończeniu działań,
• Sprzęt uszczelniający, armatura pompowa, zbiorniki do gromadzenia materiałów niebezpiecznych,
• Alarmowanie, ostrzeganie i ewakuacja przy zdarzeniach zawiązanych z rozprzestrzeniającą się toksyczną chmurą,
• Sprzęt ochrony dróg oddechowych stosowany w ratownictwie chemicznym,
• Zasady doboru i przygotowania ratowników do działań w ratownictwie chemiczno-ekologicznym. Ćwiczenia w komorze dymowej,
• Podstawy prawne organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Polsce,
• Zagrożenia chemiczne w czasie imprez masowych- źródła, przyczyny i skutki ich występowania, oddziaływanie niebezpiecznych związków chemicznych na organizmy żywe i środowisko,
• Taktyka w ratownictwie chemicznym- praca w ubraniach gazoszczelnych,
• Taktyka w ratownictwie chemicznym- ćwiczenia zgrywające,
• Organizacja grupy specjalistycznej ratownictwa chemicznego,
• Organizacja dekontaminacji wstępnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,
• Organizacja dekontaminacji ostatecznej. Współdziałanie KDR z innymi służbami podczas dekontaminacji,
• Budowa zestawu namiotów do dekontaminacji ostatecznej,
• System zarządzania kryzysowego w Polsce,
• Prowadzenie dekontaminacji przez zespoły ratownicze- ćwiczenia poligonowe.

Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia. 
Działania realizowane w projekcie mają szczególne znaczenie dla zacieśnienia współpracy międzynarodowej dotyczącej tak ważnej dziedziny, jaką jest doskonalenie służb ratowniczych. Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów. 
Przedsięwzięcie „Polska Pomoc 2012 - 2015”, które Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa. Ratownicy z Ukrainy wrócą do swojego kraju z m.in.:
- ubraniami i obuwiem specjalnym,
- zestawami ratownictwa medycznego PSP R1,
- zestawami do zabezpieczenia terenu akcji,
- ubraniami gazoszczelnymi,
- maskami z filtropochłaniaczami, 
- zestawami pneumatycznymi.

W ramach programu kulturalnego przygotowano wyjazd i zwiedzanie Krakowa.
Nasi goście odwiedzili również Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
W trakcie zakończenia szkolenia Komendant CS PSP st. bryg. Marek Chmiel powiedział: 
„Podczas prowadzenia zajęć nasi wykładowcy przedstawili Wam praktyczne umiejętności dotyczące zasad nowoczesnego ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
Z perspektywy tych dziesięciu dni szkolenia utwierdziłem się w przekonaniu, że to, co robimy ma głęboki sens. Poznałem wiele ciekawych osób. Nastąpiła wymiana poglądów i doświadczeń, a także pojawiły się nowe pomysły na organizowanie kolejnych ciekawych szkoleń. 
Niezwykła atmosfera, jaka panowała podczas każdego dnia, serdeczność wszystkich stron sprawiła, że z ochotą i radością podejmiemy się kolejnych zadań w ramach partnerstwa wschodniego”.


 Wart podkreślenia jest fakt wyjątkowego wykładu dotyczącego katastrofy w Czarnobylu, który miał miejsce 17 kwietnia 2013r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie . Był on możliwy dzięki naszemu szczególnemu gościowi z Ukrainy - Panu pułkownikowi Anatolii Poliushkevych, który po katastrofie w Czarnobylu przez 100 dni brał udział w akcji ratowniczej. W promieniu 30 km od uszkodzonego reaktora została wyznaczona specjalna strefa bezpieczeństwa, gdzie nasz gość wraz z innymi ratownikami pełnił niebezpieczną służbę dbając o zabezpieczenie terenu i ratowanie tego co jeszcze było możliwe. 
Anatolii Poliushkevych jest autorem kilku artykułów w państwowym czasopiśmie „Pożarne bezpieczeństwo” i w wojewódzkiej gazecie „MNS-info”. Temat katastrofy Czarnobylskiej ze względu na bezpośrednie uczestnictwo zawsze był dla niego bliski i dlatego chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. 
Wykład dotyczył katastrofy mającej miejsce 26 kwietnia 1986 w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu. W którym w wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz rozprzestrzenienia substancji promieniotwórczych. Pan pułkownik podzielił się z licznie zebranymi słuchaczami swoimi spostrzeżeniami, wspomnieniami oraz wyciągniętymi wnioskami po katastrofie. Była to największa w historii energetyki jądrowej katastrofa przemysłowa XX wieku. W wyniku awarii skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar od 125000 do 146000 km2 terenu na pograniczu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a wyemitowana z uszkodzonego reaktora chmura radioaktywna rozprzestrzeniła się po całej Europie. W efekcie skażenia ewakuowano i przesiedlono ponad 350 000 osób. Licznie zebrana kadra CS PSP , kadeci oraz kursanci z uwagą wysłuchali wykładu na koniec nagradzając go gromkimi brawami.

W trakcie trwania szkolenia ratownicy z Ukrainy spotkali się z:
- Panem generałem brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem – Komendantem Głównym PSP,
- Panem nadbryg. Markiem Rączką – Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP, 
- Panem st. bryg. Zbigniewem Hibnerem – Komendantem Miejskim PSP w Częstochowie,
- Panem ppłk. Krzysztofem Tarapaczem – Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Częstochowie,
- Panem mł. inspektorem Arturem Bednarkiem – Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie,
- Panem płk. Stanisławem Słyżem – Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy.

Zajęcia prowadzili pracownicy CS PSP:
bryg. Jan Kołdej – Fizykochemia Spalania,
bryg. Roman Klecha – Dowódca JRG – Taktyka Działań Gaśniczych,
mł. bryg. Marek Poterek - Taktyka Działań Ratowniczych – Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne,
mł. bryg. Tomasz Zasępa- Sprzęt Ochrony Dróg Oddechowych,,
st. kpt. Piotr Placek – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,
st. kpt. Artur Ankowski - Taktyka Działań Ratowniczych - Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne,
st. kpt. Mariusz Przygoda – Rozpoznawanie Zagrożeń - Zagrożenia w Sieciach Elektrycznych,
st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne,
st. kpt. Wiesław Jagusiak – Ćwiczenia w komorze dymowej,
st. kpt. Łukasz Konieczny – Wyposażenie Techniczne,
kpt. Paweł Penar – Ratownictwo Medyczne.